Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chinh tả – Tuần 25 Trang 33 VBT Tiếng Việt lớp 3 tập 2: Điền vào chỗ trống: ưt hoặc ưc

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 25: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2. Chọn bài tập 1 hoặc 2 điển vào chỗ trống : tr hoặc ch; Điền vào chỗ trống: ưt hoặc ưc…

Chọn bài tập 1 hoặc 2 

1: Điển vào chỗ trống : tr hoặc ch

Góc sân nho nhỏ mới xây

       Chiều …iều em đứng nơi này em …ông

          Thấy …ời xanh biếc mênh mông

         Cánh cò ….ớp …ắng …ên sông Kinh Thầy.

2: Điền vào chỗ trống : ut hoặc ưc

     –  Chỉ còn dòng suối lượn quanh

      Th..ˊ..  nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

–  Gió đừng làm đ..´… dây tơ

Cho em sống trọn tuổi thơ – cánh diều

Chọn bài tập 1 hoặc 2

1:Điển vào chỗ trống:  tr hoặc ch

Góc sân nho nhỏ mới xây

        Chiều chiều em đứng nơi này em trông

          Thấy trời xanh biếc mênh mông

          Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy.

2: Điền vào chỗ trống: ưt hoặc ưc

       – Chỉ còn dòng suối lượn quanh

     Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

– Gió đừng làm đứt dây tơ

 Cho em sống trọn tuổi thơ – cánh diều.