Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chính tả – Tuần 25 Trang 31 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: Chứa các tiếng có vẩn ut hoặc ưc, có nghĩa làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 25: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 31. Tìm và ghi vào chỗ chống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2); Chứa các tiếng có vẩn ut hoặc ưc, có nghĩa làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày…

Tìm và ghi vào chỗ chống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2):

1: Gồm hai tiếng , trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau

– Màu hơi trắng:…………………

– Cùng nghĩa với siêng năng :………………….

– Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió :

2: Chứa các tiếng có vẩn ut hoặc ưc, có nghĩa như sau

– Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày :

– Người có sức khoẻ đặc biệt :………………

– Quẳng đi :……………..

Tìm và ghi vào chỗ trống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2)

1: Gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau

– Màu hơi trắng : trăng trắng

– Cùng nghĩa với siêng năng : chăm chỉ

– Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió : chong chóng

 2: Chứa các tiếng có vần ưt hoặc ưc, có nghĩa như sau

 – Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày : trực nhật

– Người có sức khỏe đặc biệt : lực sĩ

– Quẳng đi : vứt