Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Ngữ pháp: Unit 11 This is my family – SGK Tiếng Anh lớp 3 mới.

Unit 11: This Is My Family – Đây Là Gia đình Tôi SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Ngữ pháp: Unit 11 This is my family. Khi muốn hỏi về một ai đó, ta sử dụng cấu trúc bên dưới: Hỏi: Who’s that? Ai thế? / Đó là ai vậy? Trả lời: That’s my brother…

NGỮ PHÁP

Khi muốn hỏi về một ai đó, ta sử dụng cấu trúc bên dưới:

Hỏi: Who’s that?

Ai thế? / Đó là ai vậy?

That’s my brother.

Đó là anh trai mình.

* Chú ý: “Who’s” là từ viết tắt của “Who is”, “That’s” là từ viết tắt của “That is”.

Advertisements (Quảng cáo)