Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Family & Friends Special Grade 3

Lesson Six – Unit 6 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Look and say. has breakfast / has lunch  / gets up /  goes to work

CHIA SẺ
Unit 6: What Time Is It?- Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Six – Unit 6 – Family & Friends Special Edition Grade 3. Look and say. has breakfast / has lunch  / gets up /  goes to work

Listening

1. Listen and draw the time.

Click here to listen

Script:

My dad works at night!

Hello, I’m Linh’s dad. I’m a pilot. I fly big plane. I work at night.

1. I get up at ten o’clock at night.

2. I go to work at eleven o’clock at night.

3. I go home at six o’clock in the morning and have breakfast with my family.

4. I have learn grandma at twelve o’clock.

Dịch:

Bố tôi làm việc buổi đêm!

Xin chào, tôi là bố của Linh. Tôi là một phi công. Tôi bay một máy bay lớn. Tôi làm việc vào buổi tối.

1. Tôi thức dậy lúc 10 giờ tối.

2. Tôi đi làm lúc 11 giờ tối.

3. Tôi về nhà lusc 6 giờ sáng và ăn sáng cùng gia đình.

4. Tôi học với bà vào 12 giờ.

Speaking

2. Look and say. has breakfast / has lunch  / gets up /  goes to work

+ It’s ten o’clock at night. => He…

+ It’s ten o’clock at night. => He gets up.

+ It’s eleven o’clock at night. => He goes to work.

+ It’s six o’clock in the morning. => He goes home and has breakfast with his family.