Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Family & Friends Special Grade 3

Lesson Three. Song – Unit 8 – Family & Friends Special Edition Grade 3: What’s the weather like today?

Unit 8: It’s Hot Today! – Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Three. Song – Unit 8 – Family & Friends Special Edition Grade 3. What’s the weather like today?

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

fly a kite: thả diều

make a snowman: đắp người tuyết

go outside: đi ra ngoài

2. Listen and sing.

Click here to listen

3. Sing and do.

 Script:

What’s the weather like today?

What’s the weather, what’s the weather,

What’s the weather like today?

Advertisements (Quảng cáo)

Is it cold or is it sunny?

Can we go outside to play?

When it’s windy, when it’s windy,

We go outside, we fly our kite.

The kite goes high up in the sky

And we play intil it’s night.

When it’s snowing, when it’s snowing.

We make a snowman in the snow

We wear our coats and play together,

Advertisements (Quảng cáo)

Until it’s time to go.

When it’s sunny, when it’s sunny,

We wear our hats and go outside.

We play together at the park,

And have a fun time on the slide.

What’s the weather, what’s the weather …

Dịch:

Thời tiết hôm nay thế nào?

Thời tiết thế nào , thời tiết thế nào,

Thời tiết hôm nay thế nào

Trời lạnh hay nóng?

Chúng ta có thể ra ngoài chơi không?

Khi trời có gió, khi trời có gió

Chúng ta có thể đi ra ngoài, chúng ta thả diều

Diều bay cao trên bầu trời

Và chúng ta chơi tới tận đêm.

Khi trời có tuyết, khi trời có tuyết

Chúng ta sẽ mặc áo khoác của chúng ta và chơi cùng nhau,

Tới tận khi thời gian trôi đi

Khi trời nắng, khi trời nắng

Chúng ta đội mũ và đi ra ngoài

Chúng ta chơi cùng nhau ở công viên,

Và chơi cầu trượt vui vẻ

Thời tiết thế nào, thời tiết thế nào…

Advertisements (Quảng cáo)