Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Family & Friends Special Grade 3

Lesson Three: Song – Unit 2: Our new things – Family & Friends Special Edition Grade 3: Listen and sing.

Unit 2: Our New Things  – Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Three: Song – Unit 2: Our new things – Family & Friends Special Edition Grade 3. Listen and sing.

1. Listen , point, and repeat.

Click here to listen

Script:

poster: áp phích

picture: tranh

drawers: ngăn kéo

2. Listen and sing.

Click here to listen

3. Sing and do. 

Script:

What’s in the classroom?

What’s in the classromm?

Advertisements (Quảng cáo)

Let’s have a look!

Posters and pictures,

And work in a book.

What’s in the classroom?

What can you see?

Drawers and a board

For you and for me.

Advertisements (Quảng cáo)

What’s in the classroom?

What’s in the classroom?

What’s over there?

A door and a window,

A table and chair.

Dịch:

Có gì trong phòng học?

Có những gì trong phòng học?

Hãy xem!

Những tấm áp phích và những tấm tranh

Và dán trên quyển sách.

Có những gì trong phòng học?

Bạn có thể thấy gì?

Ngăn kéo và bảng

Cho cậu và cho tớ

Có gì trong phòng học?

Bên đó là gì?

1 cửa ra vào và 1 cửa sổ

1 cái bàn và ghế

Advertisements (Quảng cáo)