Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Family & Friends Special Grade 3

Lesson Three – Starter: Welcome back! – Family & Friends Special Edition Grade 3: Look and say. Introduce a friend. 

Lesson Three – Starter: Welcome back! – Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Three – Starter: Welcome back! – Family & Friends Special Edition Grade 3. Look and say. Introduce a friend.

1. Ask and answer.

+ Hello. How are you?

=> I’m fine, thank you.

+ What’s your name?

=> My name’s …

+ How old are you?

=> I’m…

+ Hello. How are you? => I’m fine, thank you.

+ What’s your name? => My name’s Hoa.

+ How old are you? => I’m nine years old.

2. Look and say. Introduce a friend. 

This is my friend.

Advertisements (Quảng cáo)

Her name’s Mai.

She’s nine.

3. Listen and sing.

Click here to listen

Script:

Monday, Tuesday, Wednesday, jump!

Monday, Tuesday, Wednesday, jump!

Thursday, Friday,

Down with a bump!

Saturday, Sunday.

Advertisements (Quảng cáo)

Let’s say “Hi!”

Days of the week.

Let’s say “Goodbye!”

4. Sing and do. 

Script:

Monday, Tuesday, Wednesday, jump!

Monday, Tuesday, Wednesday, jump!

Thursday, Friday,

Down with a bump!

Saturday, Sunday.

Let’s say “Hi!”

Days of the week.

Let’s say “Goodbye!”

Dịch:

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, nhảy!

Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, nhảy!

Thứ Năm, thứ Sáu,

Nhảy với một vết sưng!

Thứ Bảy, Chủ nhật.

Hãy nói “Xin chào!”

Những ngày trong tuần.

Hãy nói “Tạm biệt”!

Advertisements (Quảng cáo)