Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Family & Friends Special Grade 3

Lesson Five: Skills Time! – Unit 7 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Circle the false word and write the correct word.

Unit 7: Where Does She Work? – Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! – Unit 7 – Family & Friends Special Edition Grade 3. Circle the false word and write the correct word.

Reading

1. Look at the pictures. Where does she work? What animals can you see?

She works at Saigon Zoo.

I can see elephants, giraffes,lion, and tigers.

2. Listen and read.

Click here to listen

Script:

She works at Saigon Zoo!

Advertisements (Quảng cáo)

I’m at Saigon Zoo with Vy. Vy works at the zoo. She looks after the big animals: elephants, giraffes, lions, and tigers.

Vy says,

“My favorite animals are the elephants. We have six elehants at the zoo.”

Vy gets up every day at six o’clock. She starts work at seven o’clock. She feeds the lions and tigers. They eat meat. Then she feeds the giraffes and the elehants. They eat vegetables. Vy says, “I go home at three o’clock. I’m always happy. I love my job!”

Dịch:

Cô ấy làm việc ở Vườn Thú Sài Gòn

Advertisements (Quảng cáo)

Tôi ở vườn thú Sài Gòn cùng Vu. Vy làm việc ở vườn thú. Cô ấy chăm sóc những con vật lớn như: voi, hươu, sư tử và hổ.

Vy nói,

“Động vật yêu thích của tôi là voi. Chúng tôi có 6 con voi trong vườn thú”.

Vy thức dậy hằng ngày lúc 6 giờ. Cô ấy bắt đầu làm việc lúc 7 giờ. Cô ấy cho sư tử và hổ ăn. Chúng ăn thịt. Sau đó cô ấy cho hươu và voi ăn. Chúng ăn rau. Vy nói, “Tôi về nhà lúc 3 giờ. Tôi luôn luôn hạnh phúc. Tôi yêu công việc của tôi!”

3. Read again. Circle the false word and write the correct word.

1. Vy works at a station. __zoo___.

2. Her favorite animals are the tigers.____

3. There are four elephants at the zoo. ____

4. Vy gets up at nine o’clock. _____

5. The lions eat salad. _____

2. Her favorite animals are the tigers.=> elephants

3. There are four elephants at the zoo. => six

4. Vy gets up at nine o’clock. => six

5. The lions eat salad. => meat

Advertisements (Quảng cáo)