Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Family & Friends Special Grade 3

Lesson Five: Skills Time! – Unit 1: Clean up! – Family & Friends Special Edition Grade 3: Read again. Write T (true) or F (false).

CHIA SẺ
Unit 1: Clean Up! – Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! – Unit 1: Clean up! – Family & Friends Special Edition Grade 3. Read again. Write T (true) or F (false).

Reading

1. What’s in the living room? Point and say.

2. Listen and read.

Click here to listen

Script:

STAR LETTER

Dear Junior Magazine,

This is a picture of my living room. There is a picture of my living room. There is a big table. There are four chairs. There is a cabinet. There is a TV on the cabinet

There is a shelf. There are twenty books on the shelf. Four books are about Vietnam. Twelve books are about soccer. They are my favorite books.

I have lots of toys and a big toy box.

I like my living room and I like soccer!

Bye!

From Vinh (age 7)

Dịch:

Bức thư ngôi sao

Gửi Tạp chí Junior,

Đây là tấm ảnh phòng của tôi. Có một cái bàn lớn. Có 4 cái ghế. Có 1 cái tủ. Có 1 cái ti vi trên tủ đó.

Có 1 cái giá. Có 20 quyển sách trên giá đó. 4 quyển sách về Việt Nam. 20 quyển sách về bóng đá. Chúng là những cuốn sách yêu thích của tôi.

Tôi có nhiều đồ chơi và một hộp đồ chơi lớn.

Tôi thích sống trong phòng này và tôi thích bóng đá.

Tạm biệt

Gửi từ Vinh (7 tuổi)

3. Read again. Write T (true) or F (false).

1. There are flowers on the cabinet. F

3. Vinh has two toy boxes. _____

5. There is a TV. _____

2. There are twelve chairs. _____

4. Vinh has lots of books. ____

6. He likes his living room. _____

2. F

3. F

4. T

5. T

6. T