Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Luyện từ và câu – Tuần 17 trang 73 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau: Mắt con mèo nhà em tròn như hòn bi ve

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Tuần 17: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 73. Chọn từ trong ngoặc đơn chỉ đặc điểm của con vật, rồi điền vào dưới hình vẽ mỗi con vật đó;  Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau: Mắt con mèo nhà em tròn như hòn bi ve…

1: Chọn từ trong ngoặc đơn chỉ đặc điểm của con vật, rồi điền vào dưới hình vẽ mỗi con vật đó

(nhanh, chậm, khoẻ, trung thành)

2: Viết từ ngữ chỉ hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây

M : đẹp ⟶ đẹp như tiên (đẹp như tranh)

a) đẹp ⟶ ……

b) cao  ⟶ ……

c) khỏe  ⟶ ……

d) nhanh  ⟶ ……

e) chậm  ⟶ ……

g) hiền  ⟶ ……

h) trắng  ⟶ ……

i) xanh  ⟶ ……

k) đỏ  ⟶ ……

3: Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau

M: Mắt con mèo nhà em tròn …

⟶ Mắt con mèo nhà em tròn như hòn bi ve.

a) Mắt con mèo nhà em tròn

b) Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt

c) Hai tai nó nhỏ xíu

TRẢ LỜI

1: Chọn từ trong ngoặc đơn chỉ đặc điểm của con vật, rồi điền vào dưới hình vẽ mỗi con vật đó

(nhanh, chậm, khỏe, trung thành)

1. khỏe

2. chậm

3. trung thành

4. nhanh

2: Viết từ ngữ chỉ hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây 

M : đẹp ⟶ đẹp như tiên (đẹp như tranh)

a) đẹp  ⟶ đẹp như hoa

b) cao  ⟶ cao như cây tre / cao như núi

c) khỏe  ⟶ khỏe như voi / khỏe như trâu

d) nhanh  ⟶ nhanh như thỏ / nhanh như sóc

e) chậm  ⟶ chậm như rùa / chậm như sên

g) hiền  ⟶ hiền như Bụt

h) trắng  ⟶ trắng như trứng gà bóc / trắng như tuyết

i) xanh  ⟶ xanh như tàu lá chuối

k) đỏ  ⟶ đỏ như lửa / đỏ như gấc

3: Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau 

M : Mắt con mèo nhà em tròn …

 ⟶ Mắt con mèo nhà em tròn như hòn bi ve.

a) Mắt con mèo nhà em tròn như hạt nhãn.

b) Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt như …..

Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt như lụa.

Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt như nhung.

Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt như tơ.

c) Hai tai nó nhỏ xíu như ………

Hai tai nó nhỏ xíu như hai búp lá non.