Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Chính tả – Tuần 3 trang 12 Vở BT Tiếng Việt 2 tập 1: Chọn chữ trong ngoặc đơn điển vào chỗ trống (chở, trò) trò chuyện, che chở

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 3: SBT Tiếng Việt lớp 3 – trang 12. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống; Chọn chữ trong ngoặc đơn điển vào chỗ trống (chở, trò) trò chuyện, che chở…

1: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống

a)   (ngờ, nghiêng)   ……. ngả, nghi ……..

b)   (ngon, nghe) ……. ngóng, ……. ngọt

2: Chọn chữ trong ngoặc đơn điển vào chỗ trống

a)  (chở, trò)  ……. chuyện, che ……

     (trắng, chăm) …… tinh, ….. chỉ

b)  (gổ, gỗ)  cây ……; gây ……

     (mỡ, mở) màu ……; cửa…….

TRẢ LỜI

1: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống

a) (ngờ, nghiêng)             nghiêng ngả, nghi ngờ

b) (ngon, nghe)                nghe ngóng, ngon ngọt

2: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống

a)    (chở, trò)                   trò chuyện, che chở

       (trắng, chăm)             trắng tinh, chăm chỉ

b)    (gổ, gỗ)                      cây gỗ, gây gổ

         (mỡ, mở)                    màu mỡ, cửa mở