Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Chính tả – Tuần 11 trang 52 Vở BT Tiếng Việt 2 tập 1: Điền vào chỗ trống s hoặc x: nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 11: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 52. Điền vào chỗ trống g hoặc gh; Điền vào chỗ trống s hoặc x: nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm…

1: Điền vào chỗ trống g hoặc gh 

– Lên thác xuống ……ềnh.

– Con …. à cục tác lá chanh.

–  … ạo trắng nước trong.

– … i lòng tạc dạ.

2: Điền vào chỗ trống

a) s hoặc x :

–  Nhà …ạch thì mát, bát …..ạch ngon cơm.

–  Cây ….anh thì lá cũng …..anh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

b) ươn hoặc ương

– Th….. người như thể thương thân

Cá không ăn muối cá ……

Con cãi cha mẹ trăm đ….. con hư.

TRẢ LỜI

1: Điền vào chỗ trống g hoặc gh

– Lên thác xuống ghềnh.

– Con gà cục tác lá chanh.

Gạo trắng nước trong.

Ghi lòng tạc dạ.

2: Điền vào chỗ trống

a)  s hoặc x

– Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

– Cây xanh thì lá cũng xanh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

b) ươn hoặc ương

– Thương người như thể thương thân.

– Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.