Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Chính tả – Tuần 10 trang 47 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã: dạy bảo – cơn bão

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 10: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 47. Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau; Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã: dạy bảo – cơn bão…

1: Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau

Chữ bắt đầu bằng c

Chữ bắt đầu bằng k

M : cò, ………….

M : kẹo, ………

2: a) Điền vào chỗ trống l hoặc n

Lên …on mới biết …..on cao

… uôi con mới biết công ….ao mẹ thầy.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã :

dạy bao – cơn bao                       lạng le – số le

mạnh me – sứt me                      áo vai – vương vai

TRẢ LỜI

1: Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau

Chữ bắt đầu bằng c

Chữ bắt đầu bằng k

M : cò, cá, cây, củ, cỏ, cổng

M : kẹo, kiến, kính, kênh, kèm

2: a) Điền vào chỗ trống l hoặc n

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã

dạy bảo – cơn bão                           lặng lẽ – số lẻ

mạnh mẽ – sứt mẻ                         áo vải – vương vãi