Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Review 1 – Phil and Sue trang 20 Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức

Giải bài 1, 2 trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 2 KNTT Phil and Sue – Review 1 – Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

 

Phil: Hi! I’m Phonic Phil!

(Xin chào! Mình là Phonic Phil!)

Sue:… and I’m Super Sue.

(… và mình là Super Sue.)

1. Sue: Look! Ba’s flying a kite!

    (Nhìn kìa! Ba đang thả diều!)

2. Phil: Look! Ken’s having a big pizza!

(Nhìn này! Ken đang ăn một chiếc bánh pizza lớn!)

3. Sue: Look! Kate’s playing with a kitten.

(Nhìn kìa! Kate đang chơi với một con mèo con.)

Advertisements (Quảng cáo)

4. Phil: Let’s look at the sea!

(Hãy nhìn ra biển đi!)

    Sue: What can you see?

(Bạn có thể thấy gì?)

Phil: I can see a rainbow.

(Mình có thể nhìn thấy cầu vồng.)

2. Look again and circle.

(Nhìn lại và khoanh chọn.)

Advertisements (Quảng cáo)

– bike: xe đạp

– pasta: mì ống

– pizza:bánh pi-za

– sail: con thuyền

– sea: biển

– rainbow: cầu vồng

– road: con đường

– kitten: mèo con

Từ vựng

1. bike” xe đạp” /baɪk/”

2. pasta” mì ống” /ˈpæstə/”

3. pizza” bánh pi-za” /ˈpiːtsə/”

4. sail” con thuyền” /seɪl/”

5. sea” biển” /siː/”

6. rainbow” cầu vồng” /ˈreɪnbəʊ/”

7. road” con đường” /rəʊd/”

8. kitten” mèo con” /ˈkɪtn/”

Advertisements (Quảng cáo)