Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 SGK Toán lớp 2

Giải bài Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Ôn tập học kì 1

Bài 1 trang 119 SGK Toán 2 tập 1

Tính nhẩm.

a) 8 + 3                7 + 6                  12 – 5                  11 – 3

    5 + 8                9 + 4                  16 – 8                  13 – 7

b) 40 + 50              70 – 20           90 – 50

   10 + 70               60 – 30           80 + 20

a) 8 + 3 = 11             7 + 6 = 13               12  – 5 = 7              11 – 3 = 8

    5 + 8 = 13             9 + 4 = 13               16 – 8 = 8              13 – 7 = 6

b) 40 + 50 = 90                70 – 20 = 50                   90 – 50 = 40

    60 – 30 = 30                 80 + 20 = 100                10 + 70 = 80

Bài 2 trang 119 Toán 2 tập 1

Đặt tính rồi tính.

80 + 18              54 + 27                30 + 70

30 – 13              32 – 15                100 – 50

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{80}\\{18}\end{array}}\\\hline{\,\,\,98}\end{array}\)                          \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{54}\\{27}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,81}\end{array}\)                                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{30}\\{70}\end{array}}\\\hline{\,\,100}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{30}\\{13}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,17}\end{array}\)                            \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{32}\\{15}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,17}\end{array}\)                          \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{100}\\{\,\,50}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,50}\end{array}\)

Giải Bài 3 trang 119 SGK Toán 2 – Ôn tập học kì 1

Mỗi con vật che số nào?

Ta có:

• 9 + 7 = 16, do đó chú bọ rùa màu đỏ che số 7.

• 14 – 6 = 8 , do đó chú bọ rùa màu xanh lá cây che số 14.

• 80 – 60 = 20, do đó chú bọ rùa màu tím che số 60.

• 40 + 10 = 50, do đó chú bọ rùa màu xanh da trời che số 40.

Thử thách (trang 119 SGK Toán 2 tập 1)

Chọn ba số rồi viết các phép tính (theo mẫu).

Mẫu:

23 + 27 = 50                  50 – 27 = 23

27 + 23 = 50                  50 – 23 = 27

34 + 26 = 60                      60 – 34 = 26

26 + 34 = 60                      60 – 26 = 34

28 + 12 = 40                      40 – 28 = 12

12 + 28 = 40                      40 – 12 = 28

Bài 4 trang 120 SGK Toán 2 tập 1

Số?

Ta thấy tổng của hai số theo cột dọc bằng 50, do đó để tìm số còn thiếu ở hàng dưới ta lấy 50 trừ đi số tương ứng ở hàng bên trên.

Ta có:

50 – 30 = 20                50 – 25 = 25

50 – 12 = 38                50 – 6 = 44                        50 – 36 = 14.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 5 trang 120 Toán lớp 2 tập 1 CTST

Số?

Cho biết ba số cạnh nhau theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 20.

Advertisements (Quảng cáo)

Ta đánh số các cột như sau:

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở cột (1):

Ta có: ? + 10 + 4 = 20, hay ? + 14 = 20, do đó ? = 6.

– Tìm số cần điền vào dấu ? hàng dưới cùng ở cột (3):

Ta có: 11 + 6 + ? = 20, hay 17 + ? = 20, do đó ? = 3.

– Tìm số cần điền vào dấu ? hàng trên cùng ở cột (4):

Ta có: 15 + 5 + ? = 20, hay 20 + ? = 20, do đó ? = 0.

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở cột (5):

Ta có: 4 + ? + 10 = 20, hay 14 + ? = 20, do đó ? = 6.

Khi đó ta có:

– Tìm số cần điền vào dấu ? hàng trên cùng ở cột (2):

Ta có: 6 + 8 + ? = 20, hay 14 + ? = 20, do đó ? = 6.

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở cột (3):

Ta có: 15 + ? + 3 = 20, hay 18 + ? = 20, do đó ? = 2.

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở cột (4):

Ta có: 0 + ? + 4 = 20, hay 4 + ? = 20, do đó ? = 16.

Khi đó ta có:

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở cột (2):

Ta có: 6 + ? + 11 = 20, hay 17 + ? = 20, do đó ? = 3.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 6 trang 120 Toán lớp 2

Có 7 con đom đóm bay ra ngoài trong bình còn lại 5 con đom đóm. Hỏi lúc đầu trong bình có bao nhiêu con đom đóm?

Tóm tắt

Bay ra ngoài: 7 con

Trong bình:    5 con

Lúc đầu:         … con?

Advertisements (Quảng cáo)

Lúc đầu trong bình có số con đom đóm là:

7 + 5 = 12 ( con)

Đáp số: 12 con.

Bài 7 trang 121 SGK Toán 2 tập 1

Mỗi con vật cho dấu phép tính nào (+,  – ) ?

a) 76 + 20 = 96                              b) 0 + 51 = 51

    76 – 20 = 56                                   83 – 83 = 0

                                                          42 – 0 = 42

c) 35 + 19 = 19 + 35

Vui học (trang 112 SGK Toán 2 tập 1)

Giúp bạn Kiến tìm đường về nhà.

Bài 8 trang 122 Toán 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo

Viết phép tính tìm số con bọ rùa được hỏi ở mỗi hình vẽ sau.

Bài 9 trang 123 SGK Toán 2 tập 1 CTST

Số?

a) Bạn gái có nhiều hơn bạn trai .?. hạt đậu.

b) Bạn trai có ít hơn bạn gái .?. hạt đậu.

Quan sát ta thấy bạn gái có 12 hạt đậu, bạn trai có 8 hạt đậu.

Ta có: 12 – 8 = 4.

Vậy:

a) Bạn gái có nhiều hơn bạn trai 4 hạt đậu.

b) Bạn trai có ít hơn bạn gái 4 hạt đậu.

Bài 10 trang 112 SGK Toán 2 tập 1

Bạn trai có 15 hạt đậu. Bạn gái có ít hơn bạn trai 7 hạt đậu. Hỏi bạn gái có bao nhiêu hạt đậu?

Tóm tắt

Bạn trai:   15 hạt đậu

Bạn gái có ít hơn bạn trai: 7 hạt đậu

Bạn gái:   … hạt đậu ?

Bạn gái có số hạt đậu là:

15 – 7 = 8 ( hạt đậu)

Đáp số: 8 hạt đậu.

Giải Bài 11 trang 123 SGK Toán lớp 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Bạn gái:      15 hạt đậu

Bạn trai nhiều hơn bạn gái:  5 hạt đậu

Bạn trai:     … hạt đậu ?

Để tìm số hạt đậu bạn trai có ta lấy số hạt đậu bạn gái có cộng với số hạt đậu bạn trai có nhiều hơn bạn gái.

Bạn trai có số hạt đậu là:

15 + 5 = 20 ( hạt)

Đáp số: 20 hạt đậu.

Bài 12 trang 124 Toán 2 tập 1 CTST

Quan sát hình vẽ các con bọ rùa.

a) Số?

• Theo màu sắc, số bọ rùa trên gồm .?. loại.

• Có .?. con bọ rùa màu đỏ.

   Có .?. con bọ rùa màu vàng.

   Có .?. con bọ rùa màu xanh.

   Có .?. con bọ rùa màu tím.

b) Đặt [ ] vào bảng (mỗi thể hiện một con).

• Bọ rùa màu gì nhiều nhất? Bọ rùa màu gì ít nhất?

• Bọ rùa màu đỏ nhiều hơn bọ rùa màu vàng bao nhiêu con?

– Quan sát kĩ hình vẽ, đếm số bọ rùa mỗi màu rồi điền vào chỗ chấm.

– So sánh để tìm bọ rùa có nhiều nhất, bọ rùa có ít nhất.

– Để tìm số con bọ rùa màu đỏ nhiều hơn bọ rùa màu vàng ta lấy số con bọ rùa màu đỏ trừ đi số con bọ rùa màu vàng.

• Theo màu sắc, số bọ rùa trên gồm 4 loại.

• Có 18 con bọ rùa màu đỏ.

   Có 9 con bọ rùa màu vàng.

   Có 14 con bọ rùa màu xanh.

   Có 11 con bọ rùa màu tím.

b)

Ta có: 9 < 11 < 14 < 18.

Bọ rùa màu đỏ nhiều hơn màu vàng số con là:

                   18 – 9 = 9 (con)

Vậy: Bọ rùa màu đỏ nhiều nhất, bọ rùa màu vàng ít nhất.

        Bọ rùa màu đỏ nhiều hơn màu vàng 9 con.

Advertisements (Quảng cáo)