Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 Toán lớp 2

Giải bài Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 SGK Toán 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo. Ôn tập học kì 1

Bài 1 trang 115 SGK Toán 2 tập 1

Số?

a) Có tất cả .?. chấm tròn.

b)

a) Có tất cả 96 chấm tròn.

b)

Bài 2 trang 115 SGK Toán 2

Đúng (đ) hay sai (s)

a) Đọc số có hai chữ số: Với các số có hàng chục khác 1 thì đọc số hàng chục, ghép với chữ mươi rồi đọc số hàng đơn vị.

Chú ý: Một số trường hợp đặc biệt như sau:

– Chữ số hàng đơn vị là 1 thì đọc là “mốt”.

– Chữ số hàng đơn vị là 4 thì đọc là “tư”.

– Chữ số hàng đơn vị là 5 thì đọc là “lăm”.

b) Viết số có hai chữ số:

– Dựa vào cách đọc của số có hai chữ số, xác định chữ số hàng chục và hàng đơn vị

– Ghép theo thứ tự chữ số hàng chục rồi đến chữ số hàng đơn vị để viết được số.

c) Trong số có hai chữ số, chữ số đứng trước là số hàng chục, chữ số đứng sau là số hàng đơn vị.

Giải Bài 3 trang 116 Toán 2 tập 1

Số?

a) Đếm thêm 1 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

b) Đếm thêm 2 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

c) Đếm thêm 5 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

d) Đếm thêm 10 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 4 trang 116 SGK Toán 2 tập 1

Hình cuối cùng có bao nhiêu con kiến?

Hình thứ nhất có 2 con kiến, hình thứ hai có 5 con kiến, hình thứ ba có 8 con kiến, hình thứ tư có 11 con kiến.

Vậy hình sau có nhiều hơn hình trước 3 con kiến.

Ta có: 11 + 3 = 14, do đó hình thứ năm có 14 con kiến.

14 + 3 = 17, do đó hình thứ sáu có 17 con kiến.

Vậy hình cuối cùng có 17 con kiến.

Bài 5 trang 117 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

34 .?. 30                         51 .?. 28                      70 + 4 .?. 74

9 .?. 22                           75 .?. 57                      9 + 5 .?. 5 + 9

Cách so sánh các số có hai chữ số:

– Số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

– Nếu hai số có chữ số hàng chục bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.

34 > 30                      51 > 28                     70 + 4 = 74

Advertisements (Quảng cáo)

9 < 22                        75 > 57                     9 + 5 = 5 + 9

Giải Bài 6 trang 117 Toán lớp 2

Số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

Cách so sánh các số có hai chữ số:

– Số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

– Nếu hai số có chữ số hàng chục bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn

So sánh các số ta có:

                     8 < 53 < 57 < 81.

Vậy số lớn nhất là 81, số bé nhất là 8.

Bài 7 trang 117 SGK Toán 2 tập 1

Đổi chỗ hai chiếc lá để các số được sắp xếp theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

a) So sánh các số ta có:

38  <  40  <  48  <  84.

Vậy để các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn ta đổi chỗ hai chiếc lá như sau:

b) So sánh các số ta có:

97  >  90  >  79  >  75.

Vậy để các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé ta đổi chỗ hai chiếc lá như sau:

Bài 8 trang 118 Toán 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Tìm nhà cho chim (mỗi con chim ở một nhà).

Các tổ chim được đánh số như sau:

Số liền sau số 70 là 71.

Số liền trước của 20 là 19.

Trong hai số 35 và 55, số bé hơn là 35.

Vậy nhà của các chú chim được nối như sau:

Bài 9 trang 118 SGK Toán 2 tập 1

Có bao nhiêu quả trứng chim?

Ước lượng: Có khoảng .?. quả.

Đếm: Có .?. quả.

– Tìm xem các quả trứng được xếp thành mấy nhóm và mỗi nhóm có khoảng bao nhiêu quả trứng.

– Đếm số quả trứng theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, …), từ đó ước lượng được số quả trứng.

– Các quả trứng được xếp thành 7 nhóm.

– Mỗi nhóm có khoảng 10 quả trứng.

– Đếm số quả trứng theo các nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục, 6 chục, 7 chục).

– Ước lượng: Có khoảng 70 quả trứng.

Đếm từng quả trứng ta thấy có 73 quả trứng.

Advertisements (Quảng cáo)