Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 173 Sách Toán 2: Bài ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)

CHIA SẺ
 Bài ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo). Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 173 SGK Toán 2. Tính nhẩm;  Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 4}\)  số hình vuông ?

Bài 1: Tính nhẩm:

 4 x 9 =                   5 x 7 =                       3 x 8 =                     2 x 8 =

36 : 4 =                35 : 5 =                     24 : 3 =                    16 : 2 =

Bài 2: Tính:

2 x 2 x 3 =                          3 x 5 – 6 =

40 : 4 : 5 =                       2 x 7 + 58 =

4 x 9 + 6 =                        2 x 8 + 72 =

Bài 3: Có 27 bút chì chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu ?

Bài 4: Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 4}\)  số hình vuông ?

Bài 5: Số ?

4 + … = 4                                 … x 4 = 0

4 – … = 4                                 … : 4 = 0

Bài 1:

4 x 9 = 36                            5 x 7 = 35

36 : 4 = 9                             35 : 5 = 7

3 x 8 = 24                            2 x 8 = 16

24 : 3 = 8                            16 : 2 = 8

Bài 2:

2 x 2 x 3 = 4 x 3 = 12                         3 x 5 – 6 = 15 – 6 = 9

40 : 4 : 5 = 10 : 5 = 2                         2 x 7 + 58 = 14 + 58 = 72

4 x 9 + 6 = 36 + 6 = 42                      2 x 8 + 72 = 16 + 72 = 88

Bài 3: Số bút chì màu của mỗi nhóm là:

27 : 3 = 9 (bút chì)

Đáp số: 9 bút chì.

Bài 4: Hình b) khoanh vào \({1 \over 4}\)  số hình vuông

Bài 5:

4 + 0 = 4                                 0 x 4 = 0

4 – 0 = 4                                  0 : 4 = 0