Trang Chủ Sách bài tập lớp 12 SBT Lịch sử 12

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) SBT Sử lớp 12:  Trình bày mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

CHIA SẺ
Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) – SBT Sử lớp 12: Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7,8,9 bài tập từ trang 3 – 7 Sách Bài Tập Sử lớp 12. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai..; Trình bày mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

Bài 1: Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

1.  Hội nghị Ianta diễn ra trong thời gian

A.  từ ngày 3 đến ngày 11 -2- 1945

C. từ ngày 3 đến ngày 12-2- 1945.

B.  từ ngày 4 đến ngày 11 -2- 1945.

D. từ ngày 4 đến ngày 12-2- 1945.

2.  Tham dự Hội nghị Ianta gồm các nguyên thủ đại diện cho các quốc gia

A.  Anh, Pháp, Mĩ.                         C. Liên Xô, Anh, Mĩ.

B.  Anh, Pháp, Liên Xô.                  D. Liên Xô, Mĩ, Pháp.

3.  Hội nghị Ianta đã thoả thuận việc đóng quân ở nước Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A.  Liên Xô đóng quân ở Đông Đức ; Mĩ đóng quân ở Tây Đức.

B.  Liên Xô đóng quân ở Đỏng Đức và Đông Béclin ; Mĩ đóng quàn ở Tây Đức và Tày Béclin.

C. Liên Xô đóng quân ở Đông Đức và Đông Béclin ; Mĩ, Anh, Pháp đóng quân ở Tây Đức và Tây Béclin.

D. mỗi nước Liên Xô và Mĩ đóng quân ở một nửa lãnh thổ nước Đức.

4. Cơ quan đóng vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc trong việc giữ gìn hoà bình và an ninh thế giới là

A.  Đại hội đổng.                                C. Ban Thư kí.

B. Hội đồng Bảo an.                            D. Toà án Quốc tế

1. Chọn đáp án: B

2.Chọn đáp án: C

3.Chọn đáp án: C

4.Chọn đáp án: B

Bài 2: Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai.

□ Hội nghị Ianta diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu do các nước đều muốn giành quyền lợi tương xứng với vai trò, địa vị của mình.

□ Hội nghị Ianta quyết định cả ba nước đứng đầu phe Đồng minh là Liên Xô, Anh, Mĩ cùng tham gia đánh phát xít Nhật sau khi tiêu diệt phát xít Đức.

□ Hội nghị lanta quyết định việc giải giáp quân đội Nhật Bản ở Đông Dương giao cho quân Anh ở phía Nam vĩ tuyến 17 và quân đội Trung Hoa Dân quốc ở phía Bắc

□ Mục đích lớn nhất của Liên hợp quốc là duy trì hoà bình và an ninh thế giới.

□ Hiện nay, những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc vẫn được tất cả các nước thành viên tuân thủ nghiêm chỉnh.

 Toà án Quốc tế bao gồm 15 thẩm phán có quốc tịch khác nhau. Đây là co quan tư pháp của Liên hợp quốC.

 WHO là tên viết tắt của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

 Việt Nam được kết nạp làm thành viên thứ 149 của Liên hợp quổc ngày 20-9-1977.

Đ. Hội nghị Ianta diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu do các nước đều muốn giành quyền lợi tương xứng với vai trò, địa vị của mình.

Đ. Hội nghị Ianta quyết định cả ba nước đứng đầu phe Đồng minh là Liên Xô, Anh, Mĩ cùng tham gia đánh phát xít Nhật sau khi tiêu diệt phát xít ĐứC.

S. Hội nghị lanta quyết định việc giải giáp quân đội Nhật Bản ở Đông Dương giao cho quân Anh ở phía Nam vĩ tuyến 17 và quân đội Trung Hoa Dân quốc ở phía Bắc

Đ. Mục đích lớn nhất của Liên hợp quốc là duy trì hoà bình và an ninh thế giới.

Đ. Hiện nay, những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc vẫn được tất cả các nước thành viên tuân thủ nghiêm chỉnh.

Đ. Toà án Quốc tế bao gồm 15 thẩm phán có quốc tịch khác nhau. Đây là cơ quan tư pháp của Liên hợp quốc.

S: WHO là tên viết tắt của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Đ. Việt Nam được kết nạp làm thành viên thứ 149 của Liên hợp quổc ngày 20-9-1977.

Bài 3: Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (…) trong các câu sau:

1. Tại Hội nghị Pốtxđam, ba cường quốc đã khẳng định nước Đức phải trở thành nước Đức phải trở thành … ; tiêu diệt tận gốc ; thoả thuận việc phân chia các khu vực chiếm đóng và kiểm soát  sau chiến tranh.

 2. Hội đồng Bảo an là cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trìMọi quyết định của Hội đồng Bảo an phải được sự nhất trí của 5 Uỷ viên thường trực là … mới đuợc thông qua và có giá trị

 

1. Tại Hội nghị Pốtxđam, ba cường quốc đã khẳng định nước Đức phải trở thành nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình, dân chủ ; tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít; thoả thuận việc phân chia các khu vực chiếm đóng và kiểm soát nước Đức sau chiến tranh.

2. Hội đồng Bảo an là cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bìnhan ninh thế giới. Mọi quyết định của Hội đổng Bảo an phải được sự nhất trí của 5 Uỷ viên thường trực là Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc mới đuợc thông qua và có giá trị

Bài 4: Hãy ghép tên nước với những thoả thuận ở hội nghị Ianta cho phù hợp về việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Á, châu Âu giữa các nước.

Tên nước

Nội dung thỏa thuận

1. Liên Xô

2.Mĩ, Anh, Pháp

3.Mĩ

4. Trung Quốc

a. đóng quân ở Nhật Bản và Nam vĩ tuyến 38 của Triều Tiên.

b. nắm giữ phạm vi ảnh hưởng ở Tây Âu.

c. đóng quân ở Đông Đức, Đông Béclin; Bắc vĩ tuyến 38 của Triều Tiên.

d. nắm giữ phạm vi ảnh hưởng ở Đông Âu.

e. đóng quân ở Tây Đức, Tây Béclin, Tây Âu.

1- c, d

2- e

3- b, a

4- (trở thành quốc  gia thống nhất)

Bài 5: Hãy điền tên cơ quan của tổ chức Liên hợp quốc vào bảng sau cho phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Tên cơ quan

Nhiệm vụ

là cơ quan quan trọng nhất trong việc duy tri hoà bình và an ninh thế giới.

gổm đại diện của tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp 1 lần để thảo luận tất cả các vấn đế hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương Liên hợp quốC.

là cơ quan tư pháp của Liên hợp quốc, có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp giữa các nước trẽn cơ sở luật pháp quốc tế.

là cơ quan hành chính – tổ chức của Liên hợp quốc, đứng đầu là Tổng thư kí với nhiệm kì 5 năm

Tên cơ quan

Nhiệm vụ

Hội đồng Bảo An

là cơ quan quan trọng nhất trong việc duy tri hoà bình và an ninh thế giới.

Đại Hội đồng

gổm đại diện của tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp 1 lần để thảo luận tất cả các vấn đế hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương Liên hợp quốC.

Toà án Quốc tế

là cơ quan tư pháp của Liên hợp quốc, có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp giữa các nước trẽn cơ sở luật pháp quốc tế.

Ban thư kí

là cơ quan hành chính – tổ chức của Liên hợp quốc, đứng đầu là Tổng thư kí với nhiệm kì 5 năm

Bài 6: Những vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra cho các nước đứng đầu phe Đồng minh trong thời gian đầu năm 1945 là gì ?

Những vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra cho các nước đứng đầu phe Đồng minh trong thời gian đầu năm 1945 là:

– Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

– Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

– Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới

– Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và Á.

Bài 7: Trình bày mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

* Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc:

– Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

– Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

* Nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc:

– Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

– Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

– Không can thiệp vào nội bộ các nước.

– Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình.

– Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

Bài 8: 1. Hãy nêu ngắn gọn những thành tựu của tổ chức Liên hợp quốc trong hơn nửa thế kỉ qua

2. Hãy nêu một số hoạt động của Liên hợp quốc tại Việt Nam mà em biết.

1.

 – Là diễn đàn quốc tế, vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp và xung đột khu vực.

–  Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… giữa các quốc gia thành viên.

– Hiện nay, Liên hiệp quốc có 192 thành viên, Việt Nam (thành viên 149) gia nhập Liên hiệp quốc tháng 9/1977.

Các tổ chức chuyên môn của Liên Hiệp Quốc  hoạt động ở VN:

– 20-9 -1977 VN gia nhập LHQ.

– Các tổ chức LHQ hoạt động  tại VN:

+ UNICEF: Quỹ Nhi Đồng LHQ.

+ UNESCO: Tổ chức Văn hóa- Khoa Học – Giáo dục LHQ.

+ WHO: Tổ chức Y tế thế giới.

+ FAO: Tổ chức Lương – Nông.

+ IMF: Quỹ tiền  tệ quốc tế.

+  IL O: Lao động quốc  tế.

+ UPU: Bưu chính.

+ ICAO: Hàng không

+ IMO: Hàng hải.

2. Một số hoạt động của Liên hợp quốc tại Việt Nam:

Trên cơ sở quan hệ đối tác với Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Liên Hợp Quốc hoạt động nhằm bảo đảm rằng tất cả người dân Việt Nam đều được hưởng cuộc sống ngày càng khoẻ mạnh và thịnh vượng hơn, trong đó phẩm giá con người ngày cao và ngày càng nhiều sự lựa chọn hơn cho mọi người. Thông qua nỗ lực chung hoặc của từng cơ quan, Liên Hợp Quốc quan tâm và tạo ra cơ hội cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, và cho thế hệ trẻ – chủ nhân của tương lai.

Thực hiện Hiến chương Liên Hợp Quốc và Tuyên bố Thiên niên kỷ, Liên Hợp Quốc thúc đẩy các nguyên tắc về bình đẳng và công bằng xã hội, đồng thời cung cấp các ý kiến tư vấn khách quan, trình độ kỹ thuật và tạo khả năng tiếp cận tri thức toàn cầu và kinh nghiệm địa phương nhằm đối phó với các thách thức phát triển của Việt Nam.

Cùng tác nghiệp, Liên Hợp Quốc là một đối tác mạnh trong việc cung cấp các dịch vụ xã hội và bảo trợ cho người dân Việt Nam, trong đó đặc biệt chú trọng đến các nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất như những người di cư, những người bị nhiễm HIV và các dân tộc thiểu số. Liên Hợp Quốc đồng thời hỗ trợ các sáng kiến liên ngành về HIV, truyền thông về giới, và phát triển dựa trên các quyền, bao gồm các hoạt động liên quan đến thanh niên. Khuôn khổ Hỗ trợ Phát triển Liên Hợp Quốc 2006-2010 bắt nguồn từ các nguyên tắc cơ bản và áp dụng cách tiếp cận dựa trên các quyền của Liên Hợp Quốc đối với một loạt các vấn đề chính yếu do Chính phủ Việt Nam và Nhóm Liên Hợp Quốc tại Việt Nam xác định.

Là một thành viên của Liên Hợp Quốc và tham gia ký kết Tuyên bố Thiên niên kỷ, Việt Nam ủng hộ các Cơ quan Liên Hợp Quốc trong việc thúc đẩy cách tiếp cận phát triển lấy con người làm trung tâm và dựa trên các quyền làm cơ sở. Tuyên bố Thiên niên kỷ và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) trong Tuyên bố đã đặt ra tầm nhìn phát triển hòa nhập nhằm mở rộng sự lựa chọn của mọi tầng lợp dân cư trong xã hội và ưu tiên xoá bỏ những trở ngại về cơ cấu, thể chế và văn hoá đối với sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển quốc gia.

Nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết phát triển có sự tham gia của toàn xã hội, Liên Hợp Quốc đã cung cấp tư vấn chính sách cho Chính phủ; giúp Việt Nam củng cố thể chế thực hiện hiệu quả các chính sách nhằm bảo đảm cho mọi người dân đều được hưởng lợi từ phát triển; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và một loạt các hình thức hỗ trợ và dịch vụ kháC.  Việt Nam cũng là một trong 8 nước thí điểm triển khai Sáng kiến Một Liên Hợp Quốc với mục đích nhằm làm tăng khả năng đáp ứng và tính hiệu quả của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đối với những nhu cầu đang biến đổi nhanh chóng của đất nướC.

Các tổ chức của Liên hợp quốc đang làm việc ở Việt Nam

– Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations)

– Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

– Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc ( UNICEF, United Nations Children’s Fund)

– Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION)

– Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO, The International Labour Organization)

– Tổ chức Di dân quốc tế (IOM, The International Organization for Migration)

Bài 9: Hãy nêu mối quan hệ giữa cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) với sự ra đời của hai tổ chức thế giới là Hội Quốc Liên và Liên hợp quốc.

+ Cả hệ thống Vecsxai – Oasinhtơn và Trật tự hai cực Ianta đều là kết quả của những cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu trong lịch sử nhân loại.

+ Đều do các cường quốc thắng trận thiết lập để phục vụ những lợi ích cao nhất của họ.

+ Đều có các tổ chức quốc tế được thành lập để giám sát và duy trì trật tự thế giới (Hội Quốc Liên và Liên Hiệp Quốc).

– Những điểm khác nhau:

+ Trật tự hai cực Ianta có điểm khác biệt cơ bản so với trật tự thế giới theo hệ thống Vecsxai – Oasinhtơn là sự hiện diện của cực Liên Xô.

+ Trật tự hai cực Ianta đó là sự đối lập giữa hai hệ tư tưởng đại diện cho hệ thống Xã hội Chủ nghĩa và hệ thống Tư bản Chủ nghĩa mà đại diện là cực Liên Xô và cực Mỹ. Mặt khác, nó có vai trò tích cực đối với phong trào cách mạng thế giới.

+ Trật tự theo hệ thống Vềcxai – Oasinhtơn không có sự khác biệt hay đối lập về hệ tư tưởng và cũng không có vai trò tích cực đối với phong trào cách mạng thế giới, trật tự đó chỉ vì quyền lợi của các nước lớn.

+ Về cơ cấu tổ chức và duy trì hòa bình cũng như việc kí kết các hòa ước với các nước bại trận hoàn toàn khác nhau. Trật tự hai cực Ianta thể hiện sự tiến bộ và tích cực hơn hẳn.

+ Liên Hợp Quốc với vai trò là tổ chức đa phương toàn cầu mang tính toàn diện và tiến bộ hơn hẳn so với Hội Quốc Liên (Hội Quốc Liên là tổ chức của các nước lớn, Liên Hợp Quốc là tổ chức mà tất cả các nước đều có quyền tham gia, dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu,…).

+ Trong trật tự hai cực Ianta diễn ra cuộc đối đầu gay gắt và kéo dài hơn 40 năm giữa Liên Xô và Mỹ làm cho tình hình thế giới luôn căng thẳng đưa thế giới đến bên bờ vực của cuộc chiến tranh.

+ Sự sụp đổ của hai trật tự thế giới dẫn đến những hệ quả khác nhau.Hệ thống Vềcxai – Oasinhtơn sụp đổ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai, còn trật tự hai cực Ianta sụp đổ dẫn tới sự tan rã của Liên Xô và kết thúc thời kì chiến tranh lạnh và hình thành xu thế thế giới mới.