Bài tập Vật Lý 10

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Vật Lý 10
Giải bài tập SGK Vật Lý 10: Chi tiết đáp án và lời giải bài tập, câu hỏi 7 chương Lý lớp 10 phần Cơ học, nhiệt học.
Bài 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 SGK Vật lý lớp 10: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
Bài 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 SGK Vật lý lớp 10: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không...
Bài 17 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Lý 10. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 SGK Vật lý lớp 10.  Phát biểu điều...
Bài 5, 6, 7, 8 trang 100 Vật lý lớp 10: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
Bài 5, 6, 7, 8 trang 100 Vật lý lớp 10: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
Bài 17 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Lý 10. Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 100 SGK Vật lý lớp 10.  Điều kiện cân bằng...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 103 Vật lý lớp 10: Cân bằng của một vật có trục quay cố định, momen lực
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 103 Vật lý lớp 10: Cân bằng của một vật có trục quay cố định, momen lực
Bài 18 Cân bằng của một vật có trục quay cố định, momen lực Lý 10. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 103 SGK Vật lý lớp 10. Momen lực đối với một trục quay là gì?...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 Sách Vật lý lớp 10: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 Sách Vật lý lớp 10: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
 Bài 19 Quy tắc hợp lực song song cùng chiều Lý 10. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Vật lý lớp 10. Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều ?; Bỏ...
Bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Vật lý lớp 10: Các dạng cân bằng, cân bằng của một vật có mặt chân đế
Bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Vật lý lớp 10: Các dạng cân bằng, cân bằng của một vật có mặt chân đế
 Bài 20 Các dạng cân bằng, cân bằng của một vật có mặt chân đế Lý 10. Giải bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Vật lý lớp 10.  Thế nào là dạng cân bằng bền? Không bền? Phiếm...
Bài 4, 5, 6 trang 110 Vật lý lớp 10: Các dạng cân bằng, cân bằng của một vật có mặt chân đế
Bài 4, 5, 6 trang 110 Vật lý lớp 10: Các dạng cân bằng, cân bằng của một vật có mặt chân đế
 Bài 20 Các dạng cân bằng, cân bằng của một vật có mặt chân đế Lý 10. Giải bài 4, 5, 6 trang 110 SGK Vật lý lớp 10.  Hãy chỉ rõ dạng cân bằng của; Người ta đã làm...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 114 SGK Vật lý lớp 10: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Bài 1, 2, 3, 4 trang 114 SGK Vật lý lớp 10: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố...
Bài 21 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Lý 10. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 114 SGK Vật lý lớp 10. Thế nào là chuyển...
Bài 5, 6, 7 trang 114, 115 Vật lý lớp 10: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Bài 5, 6, 7 trang 114, 115 Vật lý lớp 10: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Bài 21 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Lý 10. Giải bài 5, 6, 7 trang 114, 115 SGK Vật lý lớp 10. Một vật có khối...
Bài 8, 9, 10 trang 115 Sách Vật lý lớp 10: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Bài 8, 9, 10 trang 115 Sách Vật lý lớp 10: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Bài 21 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Lý 10. Giải bài 8, 9, 10 trang 115 SGK Vật lý lớp 10. Một vật đang quay quanh...
Bài 1, 2, 3 trang 118 Vật lý lớp 10: Ngẫu lực
Bài 1, 2, 3 trang 118 Vật lý lớp 10: Ngẫu lực
 Bài 22 Ngẫu lực Lý 10. Giải bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Vật lý lớp 10. Ngẫu lực là gì? Nêu một vài ví dụ về ngẫu lực; Nêu tác dụng của ngẫu lực đối với một vật...