Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài V.1, V.2, V.3, V.4, V.5 trang 73 SBT Vật Lý 10: Khí nào sau đây không phải là khí lí tưởng ?

CHIA SẺ
Bài ôn tập chương V chất khí Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài V.1, V.2, V.3, V.4, V.5 trang 73 Sách bài tập Vật lí 10. Câu V.I: Khi các phân tử có khoảng cách sao cho lực hút và lực đẩy phân tử cân bằng, nếu giảm thể tích của vật thì…

V.I. Khi các phân tử có khoảng cách sao cho lực hút và lực đẩy phân tử cân bằng, nếu giảm thể tích của vật thì

A. giữa các phân tử chỉ còn lực hút.

B. giữa các phân tử chỉ còn lực đẩy.

C. giữa các phân tử có lực hút lớn hơn lực đẩy.

D. giữa các phân tử có lực đẩy lớn hơn lực hút.

Chọn đáp án D

V.2. Khí nào sau đây không phải là khí lí tưởng ?

A. Khí mà các phân tử được coi là chất điểm.

B. Khí mà các phân tử chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.

C. Khí không tuân theo đúng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt.

D. Khí mà lực tương tác giữa các phân tử khi không va chạm là không đáng kể.

Chọn đáp án C

V.3. Đại lượng nào sau đây không phải là thông số trạng thái của một lượng khí ?

A. Thể tích.                              B. Khối lượng.

C. Nhiệt độ tuyệt đối.                D. Áp suất.

Chọn đáp án B

V.4. Công thức nào sau đây không liên quan đến các đẳng quá trình ?

A. p/T = hằng số.                     B. p/V = hằng số.

C. p1V1 = p3V3.                       D. V/T = hằng số

Chọn đáp án C

V. 5. Đường biểu diễn nào sau đây không phải của đẳng quá trình ?

Chọn đáp án D