Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài 38.1, 38.2, 38.3 trang 89 SBT môn Lý lớp 10: Xác định lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm bay hơi 100 g nước ở 100°C ?

CHIA SẺ
Bài 38 Sự chuyển thể của các chất Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài 38.1, 38.2, 38.3 trang 89 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 38.1: Xác định lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá ở 0°C…

38.1. Xác định lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá ở 0°C. Cho biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg.

A. Q = 0,34.103J.                        B. Q = 340.105 J.

C. Q = 34.107J.                           D. Q = 34.103 J.

Chọn đáp án D

38.2. Xác định lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm bay hơi 100 g nước ở 100°C. Cho biết nhiệt hoá hơi riêng của nước là 2,3.10 J/kg .

A. Q = 23.106J                         B. Q = 2,3.105J.

C. Q = 2,3.106J.                       D. Q = 0,23.104J.

Chọn đáp án B

38.3.  Xác định lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm nóng chảy cục nước đá khối lượng 50 g và đang có nhiệt độ – 20°C. Cho biết nước đá có nhiệt nóng chảy riêng là 3,4.105 J/kg và nhiệt dung riêng là 2,09.103 J/kg.K.

A. Q ≈36 kJ.               B. Q ≈ 190 kJ.

C.Q ≈19 kJ.                 D. Q ≈ 1,9 kJ.

Chọn đáp án C