Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài 12.1, 12.2, 12.3 trang 30 SBT Vật Lý 10: Hỏi nếu treo một vật có khối lượng 100 g thì lò xo có chiều dài bao nhiêu ?

CHIA SẺ
Bài 12 lực đàn hồi của lò xo, định luật Húc Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài 12.1, 12.2, 12.3 trang 30 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 12.1: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N…

12.1. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ?

A. 28 cm.                B. 40 cm.

C. 48 cm.                D. 22 cm.

Chọn đáp án A

12.2. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10 cm và có độ cứng 40 N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1,0 N để nén lò xo. Khi ấy, chiều dài của nó là bao nhiêu ?

A. 2,5 cm.            B. 7,5 cm.

C. 12,5 cm.          D. 9,75 cm.

Chọn đáp án B

12.3. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 25,0 cm được treo thẳng đứng.  Khi móc và đầu tự do của nó một vật có khối lượng 20 g thì lò xo dài 25,5 cm. Hỏi nếu treo một vật có khối lượng 100 g thì lò xo có chiều dài bao nhiêu ?

A. 100 cm.           B. 50 cm.

C. 28 cm.             D. 27,5 cm.

Chọn đáp án D.