Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 trang 29 SBT môn Lý 10: Hãy xác định khối lượng của sao Hoả ?

CHIA SẺ
Bài 11 Lực hấp dẫn, định luật vạn vật hấp dẫn Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 trang 29 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 11.1: Một vật khối lượng 2 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 20 N…

11.1. Một vật khối lượng 2 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 20 N. Khi chuyển động tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu niutơn ?

A. 1 N.                B.2.5N.         C.5N.            D. 10 N.

Chọn đáp án C

11.2. Hai xe tải giống nhau, mỗi xe có khối lượng 2.104 kg, ở cách xa nhau 40 m. Hỏi lực hấp dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu phần trọng lượng P của mỗi xe ? Lấy g = 9,8 m/s2.

A. 34.10-10P.    B. 34.10-8P.       C 85.10-8P.     D. 34.10-12P.

Chọn đáp án D

11.3.   Một con tàu vũ trụ có khối lượng m = 1000 kg đang bay quanh Trái Đất ở độ cao bằng hai lần bán kính Trái Đất. Tính lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên nó. Cho biết gia tốc rơi tự do ở mặt đất là g = 9,8 m/s2.

A. 4 900 N.        B. 3 270 N.       C. 2 450 N.      D. 1089 N.

Chọn đáp án D

11.4. Bán kính của sao Hoả r = 3400 km và gia tốc rơi tự do ở bề mặt sao Hoả g = 0,38g0 (g0 là gia tốc rơi tự do ở bề mặt Trái Đất). Hãy xác định khối lượng của sao Hoả. Cho biết Trái Đất có bán kính R0 = 6 400 km và có khối lượng M0 = 6.1024 kg.

A. 6,4.1023kg.                    B. 1,2.1024kg

C. 2,28.1024 kg.                 D. 21.1024kg.

Chọn đáp án A.