Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Hóa 10 Nâng cao

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 212, 213 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cân bằng hóa học

CHIA SẺ
Bài 50 Cân bằng hóa học. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 212, 213 Sách giáo khoa Hóa học lớp 10 Nâng cao; Viết các biểu thức hằng số cân bằng Kc cho các phản ứng sau

Bài 1: Hằng số cân bằng Kc của một phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Nồng độ

B. Nhiệt độ

C. Áp suất

D. Sự có mặt chất xúc tác

Chọn B.


Bài 2: Cân bằng hóa học là gì? Tại sao nói cân bằng hóa học là cân bằng động? Hãy cho biết ý nghĩa của hằng số cân bằng Kc. Hằng số cân bằng Kc của một phản ứng có luôn luôn là một hằng số không?

– Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

– Cân bằng hóa học là cân bằng động vì: ở trạng thái cân bằng không phải là phản ứng dừng lại, mà phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn xảy ra nhưng tốc độ bằng nhau (v1 = vn). Điều này có nghĩa là trong một đơn vị thời gian số mol chất phản ứng giảm đi bao nhiêu theo phản ứng thuận lại được tạo ra bấy nhiêu lần theo phản ứng nghịch. Do đó cân bằng hóa học là cân bằng động.

– Ý nghĩa của hằng số cân bằng KC: Hằng số cân bằng Kc cho thấy tích nồng độ các sản phẩm phản ứng lớn hơn hay bé hơn tích nồng độ các chất phản ứng bao nhiêu lần. Mặt khác, vì nó cho biết lượng các chất phản ứng còn lại và lượng các sản phẩm tạo thành ở vị trí cân bằng, do đó biết hiệu suất của phản ứng.

– Hằng số cân bằng Kc của một phản ứng không luôn luôn là hằng số vì hằng số cân bằng phụ thuộc vào nhiệt độ. Tại một nhiệt độ, mỗi cân bằng hóa học có một hằng số cân bằng đặc trưng cho nó.


Bài 3: Viết các biểu thức hằng số cân bằng Kc cho các phản ứng sau:

\(\eqalign{
& a)\,\,CaC{O_3}\left( r \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} CaO\left( r \right) + C{O_2}\left( k \right) \cr
& b)\,\,C{u_2}O\left( r \right) + {1 \over 2}{O_2}\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,2CuO\left( r \right) \cr
& c)\,\,2S{O_2}\left( k \right) + {O_2}\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} 2S{O_3}\left( k \right)\,;\cr&S{O_2}\left( k \right) + {1 \over 2}{O_2}\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,S{O_3}\left( k \right)\,;\cr&2S{O_3}\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,2S{O_2}\left( k \right) + {O_2}\left( k \right) \cr} \)

 Hãy cho biết mối liên hệ giữa ba hằng số cân bằng ứng với ba trường hợp trong câu c) ở cùng nhiệt độ.

Hằng số cân bằng của các phản ứng:

a) Kc = [CO2].

b) \({K_c} = {1 \over {{{\left[ {{O_2}} \right]}^{{1 \over 2}}}}}\)

c) \({K_{{C_1}}} = {{{{\left[ {S{O_3}} \right]}^2}} \over {{{\left[ {S{O_2}} \right]}^2}\left[ {{O_2}} \right]}};\)

    \({K_{{C_2}}} = {{\left[ {S{O_3}} \right]} \over {\left[ {S{O_2}} \right]{{\left[ {{O_2}} \right]}^{{1 \over 2}}}}};\)

    \({K_{{C_3}}} = {{{{\left[ {S{O_2}} \right]}^2}\left[ {{O_2}} \right]} \over {{{\left[ {S{O_3}} \right]}^2}}}\)

Mối liên hệ giữa 3 hằng số \({K_{{C_1}}},{K_{{C_2}}},{K_{{C_3}}}\)

\({K_{{C_3}}} = {1 \over {{K_{{C_1}}}}};\)

\({K_{{C_2}}} = \sqrt {{K_{{C_1}}}} \,;\)

\({K_{{C_3}}} = {\left( {{1 \over {{K_{{C_2}}}}}} \right)^2} = {1 \over {K_{{C_2}}^2}}\)


Bài 4: Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là gì? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cân bằng hóa học? Chất xúc tác có ảnh hưởng đến cân bằng hóa học không? Vì sao?

– Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác do tác động của các yếu tố bên ngoài lên cân bằng.

– Những yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học là: nồng độ, áp suất và nhiệt độ.

– Chất xúc tác không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học vì chất xúc tác không làm biến đổi nồng độ các chất trong cân bằng và cũng không làm biến đổi hằng số cân bằng. Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch với số lần bằng nhau nên có tác dụng làm cho phản ứng thuận nghịch đạt tới trạng thái cân bằng nhanh chóng hơn.


Bài 5: Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào cân bằng sau để minh họa:

\(C\left( r \right) + C{O_2}\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,2CO\left( k \right),\,\,\Delta H = 172KJ\)

– Nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê : ‘’ Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động bên ngoài, như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó’’.

– Áp dụng: Giảm áp suất, tăng nhiệt độ, tăng nồng độ CO2 hoặc giảm nồng độ CO cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận.