Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Tiếng Anh 9

Câu 3 Unit 3 Trang 26 SBT Anh lớp 9: I wish I could play soccer in the school team

CHIA SẺ
Câu 3 – Unit 3. A Trip To The Countryside: SBT Tiếng Anh lớp 9 – Trang 26. Write sentences about you; I wish I could play soccer in the school team…

Write sentences about you.

(Viết câu về bạn)

a) (something you would like to have. Example: a new bike, a computer,..

I wish I __________________

b) (something you would like to be able to do. Example: fly a plane, play soccer in the school team, sing beautifully, …)

I wish I___________________

c) (somewhere you would like to go. Example: Hung Temples, Ha Long Bay, Phu Quoc Island,…)

I wish I___________________

Đáp án

(Optional: depending on students’ ideas.)

a) I wish I had a new bike/computer. ( Tôi ước tôi cs 1 cái xe đạp / máy tính mới)

b) I wish I could play soccer in the school team. (Tôi ước tôi có thể chơi bóng đá trong đội của trường)

c) I wish I could go /went to Ha Long Bay. (Tôi ước tôi có đi tới Vịnh Hạ Long).