Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Tiếng Anh 9

Speak – Unit 6 trang 49 Sách Anh lớp 9: Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment.

Unit 6. The Environment – Môi Trường SGK Anh lớp 9. Thực hiện các yêu cầu phần Speak – Unit 6 trang 49 SGK Tiếng Anh 9. Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example.

3. SPEAK

a) Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example.

(Hãy cố gắng thuyết phục bạn cùng lớp để thực hiện những điều sau để bảo vệ môi trường. Sử dụng các sự diễn đạt, những gợi ý đã cho sẵn. Làm theo ví dụ.)

I think you should…                  Why don’t you…?

Won’t you…?                             Why not…?

It would be better if you…          What/How about..?

– Use banana leaves to wrap food. (plastic bags arc very hard to dissolve / save paper)

– Reuse and recycle bottles and cans. (reduce garbage / save natural resources)

– Not throw trash onto the water. (keep the water clean / polluted water can directly do harm to people’s health and kill fish)

– Go to school or go to work by bike. (save energy / keep the air cleaner)

– Put garbage bins around the schoolyard. (prevent lazy students from throwing trash / keep the schoolyard clean)

– Use public buses instead of motorbikes. (avoid traffic jams / reduce exhaust fume / save energy)

Examples:

A: I think it would be better if we use banana leaves instead of paper or plastic bags to wrap food.

B: Why? How come?

A: Because plastic bags are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if we use less paper, we can save trees in the forest. That’s how we can save the environment.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ bạn nên…                  Tại sao bạn không…?

Bạn sẽ không…?                      Tại sao không…?

Sẽ tốt hơn nếu bạn…                Còn về việc…?

– Dùng lá chuối để bọc thức ăn. (những túi nhựa khó phân hủy/ tiết kiệm giấy)

– Tái sử dụng và tái chế chai lọ và hộp thiếc. (giảm rác thải/ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên)

– Không quăng rác lên mặt nước. (giữ cho nước sạch/ nước ô nhiễm có thể gây hại trực tiếp cho sức khoẻ con người: giết chết cá/ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên)

– Đi học hay đi làm bằng xe đạp. (tiết kiệm năng lượng/ giữ không khí sạch hơn)

– Đặt thùng rác chung quanh sân trường. (ngăn chặn những học sinh lười biếng quăng rác lung tung/ giữ sân trường sạch sẽ).

– Sử dụng xe buýt công cộng thay vì đi xe gắn máy. (tránh kẹt xe/ giảm lượng khí thải/ tiết kiệm năng lượng)

Ví dụ:

A: Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta dùng lá chuối để bọc thức ăn thay vì dùng giấy và túi nhựa.

B: Tại sao? Sao vậy?

A: Vì túi nhựa rất khó phân hủy, chúng sẽ gây ô nhiễm. Và nếu chúng ta dùng ít giấy đi, chúng ta có thể tiết kiệm được cây trong rừng. Đó là cách chúng ta cứu môi trường.

A: I think it would be better if we reuse and recycle bottles and cans.

B: Why? How come?

A: Because bottles and cans are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if we reuse and recycle bottles and cans, we can save natural resources. That’s how we can save the environment.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

 Tạm dịch:

A: Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta tái sử dụng và tái chế những chai và lọ.

Advertisements (Quảng cáo)

B: Tại sao? Bằng cách nào?

A: Bởi vì các chai lọ rất khó phân hủy, chúng sẽ gây ô nhiễm môi trường. Và nếu chúng ta tái sử dụng và tái chế chúng, chúng ta có thể tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Bằng cách đó chúng ta có thể bảo vệ môi trường.

b. Find possible answers to the questionnaire. You can use the ideas in section a). 

(Tìm câu trả lời cho các câu hỏi. Bạn có thể sử dụng những quan điểm trong phần a).)

Questionnaire

Protecting the environment

How can we …

– save paper?                              – prevent littering?

– use fewer plastic bags?             – reduce air pollution?

– reduce water pollution?             – reduce the amount of garbage we produce?

– I think we should write on both sides of the paper.

– I think we should save plastic bags, clean and reuse them.

– I think we shouldn’t throw wastes and garbage into streams, lakes and even oceans.

– I think we should discard/ throw garbage in waste bins.

– I think we should use less private vehicles and don’t release pollutants into the air.

– I think we should try to re-use and recycle things.

Tạm dịch: 

Advertisements (Quảng cáo)

Bảng câu hỏi

Bảo vệ môi trường

Bằng cách nào chúng ta có thể…

– tiết kiệm giấy?

– sử dụng ít túi nhựa hơn?

– giảm ô nhiễm nước?

– ngăn chặn xả rác?

– giảm ô nhiễm không khí?

– giảm lượng rác mà chúng ta sản xuất ra?

+ Tôi nghĩ chúng ta nên viết cả 2 mặt của tờ giấy.

+ Tôi nghĩ chúng ta nên tiết kiệm túi nhựa, làm sạch và tái sử dụng chúng.

+ Tôi nghĩ chúng ta không nên vứt rác vào suối, ao hồ và thậm chí đại dương.

+ Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng phương tiện cá nhân ít lại và không thải chất gây ô nhiễm vào không khí.

+ Tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng tái sử dụng và tái chế các đồ vật.

c) Now discuss with a partner the best way to protect the environment. Take turns to try and persuade your partner into doing things you think the most practical. Use the ideas and the expressions for persuading in section a) and the answers to the questionnaire in b).

(Bây giờ bạn hãy thảo luận với một bạn cùng lớp về cách tốt nhất để bảo vệ môi trường. Thay phiên nhau cố thuyết phục bạn của mình làm những việc mà bạn nghĩ là thực tiễn nhất. Sử dụng những gợi ý và cách diễn đạt để thuyết phục ở phần a) và các câu trả lời cho câu hỏi ở phần b).)

Example:

A: I think we should bum trash to reduce the amount of garbage we produce to protect the environment.

B: No, we shouldn’t do that. Fuming trash will pollute air. I think the best way to reduce garbage is to reuse and recycle things.

A: How can we do that? I think only the factory can.

B: What about collecting used paper, bottles and cans every day? It’s not difficult.

A: That’s a good idea! Let’s do that.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

Tạm dịch:

Ví dụ:

A: Tôi nghĩ chúng ta nên đốt rác để giảm lượng rác mà chúng ta sản xuất ra để bảo vệ môi trường.

B: Không, chúng ta không nên làm như thế. Khói đốt rác sẽ gây ô nhiễm không khí. Tôi nghĩ cách tốt nhất để giảm rác là tái sử dụng và tái chế các đồ vật.

A: Còn thu gom giấy đã sử dụng, chai lọ mỗi ngày thì sao? Nó không khó.

A: Ý kiến hay đó! Hãy làm thế đi!

Advertisements (Quảng cáo)