Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Tiếng Anh 9

Speak – Unit 10 trang 85 SGK Tiếng Anh lớp 9: Try to guess and match the drawings with the names in the box. Then practice the dialogue with a partner.

Unit 10. Life On Other Planets – Sự Sống Trên Các Hành Tinh Khác SGK Anh lớp 9. Thực hiện các yêu cầu phần Speak – Unit 10 trang 85 SGK Tiếng Anh lớp 9. Try to guess and match the drawings with the names in the box. Then practice the dialogue with a partner.

3. SPEAKING

a) There are drawings of things a space – tourist to Mars saw and noted down. Try to guess and match the drawings with the names in the box. Then practice the dialogue with a partner.

(Có những hình vẽ mà một nhà du hành vũ trụ đến sao hỏa nhìn thấy và ghi lại. Cố gắng đoán và nối hình vẽ với tên gọi trong khung. Sau đó thực hành bài đối thoại với bạn cùng học)  

minerals              plants                little creatures

mountains           gemstones         water             gas

Nam : What do the drawings say, Hung ?

Hung : There might be water in Mars.

Nam : And what about those black sparkling spots on the right corner ?

Hung : well, they might be traces of gemstones. There may be a lot of precious stones on Mars.

Tạm dịch: 

Advertisements (Quảng cáo)

Nam: Ký hiệu này là gì vậy Hùng?

Hùng: Có thể có nước trên sao Hỏa.

Nam: Và những đóm màu đen lấp lánh ở góc bên phải này là gì?

Hùng: À có thể là dấu vết của đá quý. Có thể có nhiều đá quý trên sao Hỏa.

b) Make up similar dialogues about the drawings, using the cues in section a)

(Làm những bài đối thoại tương tự về những hình vẽ bên trên, sử dụng những gợi ý ở phần a)

Advertisements (Quảng cáo)

Lan: What do the drawings say, Nga?

Nga: There might be minerals on Mars.

Lan: And what about those dark shapes on the left corner?

Nga: Well, they might be signs of gas. There may be some plants on Mars.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến cá nhân của mình. 

Tạm dịch: 

Lan: Ký hiệu này là gì vậy Nga?

Nga: Có thể có khoáng sản ở sao Hỏa?

Lan: Và những hình màu đen ở góc bên trái là gì?

Nga: À có thể là ký hiệu của khí. Có thể có thực vật trên sao Hỏa.

c) Now talk with a partner. Tell each other what you think there might be on Mars, on the moon and on other planets.

(Bây giờ hãy nói chuyện với bạn cùng học. Hãy nói với nhau những gì bạn nghĩ là có lẽ có ở trên sao hỏa, trên mặt trăng và trên hành tinh khác.)


I think people can live on the moon in the future. On the moon there might be water, plants and minerals ect… How about you ? Do you think so ?

Tạm dịch: 

Mình nghĩ con người có thể sống trên mặt trăng trong tương lai. Trên mặt trăng có thể có nước, thực vật, khoáng sản và vân vân… Còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ vậy không?

Advertisements (Quảng cáo)