Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Tiếng Anh 9 - Thí điểm

Skills 2 Unit 11 trang 67 tiếng Anh 9 thí điểm: Listen to the description of some changes in the roles of women in Kenya. Decide if the statements are true (T) or false (F).

Unit 11. Changing Roles In Society SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Skills 2 Unit 11 trang 67 SGK tiếng Anh 9 thí điểm. Hướng dẫn học tốt Skills 2 Unit 11 có đáp án và lời giải chi tiết. Listen to the description of some changes in the roles of women in Kenya. Decide if the statements are true (T) or false (F).

Listening (Nghe)

1.   Look at the maps. Where is Kenya located? What do you know about this country?

(Nhìn vào bản đồ. Kenya được đặt ở đâu? Bạn biết gì về đất nước này?)

2. Listen to the description of some changes in the roles of women in Kenya. Decide if the statements are true (T) or false (F).

( Nghe bài mô tả một số sự thay đổi về vai trò của phụ nữ ở Kenya. Quyết định những câu sau là đúng hay sai.)

Click tại đây để nghe:

1. T           2. T             3. T               4. F            5. F

Tạm dịch:

1. Kenya được đàn ông thống trị ở giữa thế kỷ 20 nhiều hơn bây giờ.

2. Phụ nữ làm việc để độc lập về tài chính.

3. Số phụ nữ học đại học và cao đẳng tăng.

4. Khoảng 1/3  phụ nữ Kenya ở nhà làm nội trợ năm 1995.

5. Năm 2025, hơn nửa dân số học sinh ở Kenya sẽ là nữ.

3. Listen to part 2 again and fill the blanks the correct information.

(Nghe lại phần 2 và điền vào chỗ trống với thông tin đúng)

Click tại đây để nghe:

Advertisements (Quảng cáo)

1.1995:65%

2.2010:47%

3.2025:30%

4.1995:22%

5.2010:36%

6.2025:48%

Tạm dịch:

Phần trăm phụ nữ ở Kenya ở nhà làm nội trợ

1.1995:______________________________

2.2010:_______________________________

3.2025:_______________ ________  ______

Phần trăm phụ nữ Kenya học đại học và cao đẳng

4. 1995:______________________________

5.2010:_______________________________

Advertisements (Quảng cáo)

6.2025:_______________ ________  ______

Audio script:

Part 1: Back in the mid-twentieth century, Kenya was a more male-dominated society compared to today. Men were ahead of women in both education and employment. But the situation has changed a lot since then. More and more women are working these days. They earn to support their families, as well as to be financially independent. More women study nowadays. Higher education has witnessed a great rise in the number of women attending colleges and universities.

Part 2: Let’s look at some figures.

In 1995, 65 percent of Kenyan females stayed at home as housewives. This number dropped dramatically to 47 percent in 2010. It is predicted that this number will keep falling to around 30 percent in 2025.

Only 22 percent of university students were girls in Kenya in 1995. Fifteen years later, in 2010, this number went up to 36 percent. Research shows that it will keep rising, and in 2025, about 48 percent of the student population will be made up of females.

Dịch Script:

Phần 1: Quay trở lại giữa thế kỷ hai mươi hai, Kenya là một xã hội nam giới thống trị hơn so với ngày hôm nay. Đàn ông đã đi trước phụ nữ trong cả giáo dục và việc làm. Nhưng tình hình đã thay đổi rất nhiều kể từ đó. Ngày càng có nhiều phụ nữ đi làm việc. Họ kiếm tiền để hỗ trợ gia đình của họ, cũng như độc lập về mặt tài chính. Ngày càng có nhiều phụ nữ được đi học. Giáo dục đại học đã chứng kiến sự gia tăng lớn về số phụ nữ tham dự các trường cao đẳng và đại học.

Phần 2: Chúng ta hãy nhìn vào một số con số.

Năm 1995, 65 phần trăm phụ nữ Kenya ở nhà như các bà nội trợ. Con số này đã giảm đáng kể xuống còn 47 phần trăm trong năm 2010. Người ta dự đoán con số này sẽ tiếp tục giảm xuống khoảng 30 phần trăm trong năm 2025.

Chỉ có 22% sinh viên đại học là con gái ở Kenya năm 1995. Mười lăm năm sau, năm 2010, con số này đã lên đến 36 phần trăm. Nghiên cứu cho thấy rằng nó sẽ tiếp tục tăng, và vào năm 2025, khoảng 48 phần trăm sinh viên nữ.

Writing (Viết)

4.   Work in groups. How do you think the roles of teenagers will change in the future? Brainstorm and make a list of possible changes.

(Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ vai trò của thanh thiếu niên sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai? Tư duy và liệt kê danh sách những thay đổi có thể)

Tạm dịch:

Vai trò của thanh thiếu niên trong tương lai:

1.___________________

2.___________________

3.___________________

5.   Choose one of your group’s ideas, and write a short paragraph about it.

(Chọn một trong những ý kiến của nhóm bạn, và viết một đoạn văn ngắn về nó. )

In your writing, you should include:

-what the change is

– why you think the change will happen

– what this change will mean for society

Tạm dịch:

Bài viết nên bao gồm

– sự thay đổi là gi

– bạn nghĩ tại sao sự thay đổi sẽ xảy ra

– sự thay đổi này có ý nghĩa gì đến xã hội

Hướng dẫn viết:

It is likely that teenagers in the future will be more in charge of their studies. There are at least two reasons for this. Firstly, there is the rise of the Internet, which provides teenagers with various reliable sources of information. It also allows teenagers to develop a large social network with their peers. They can therefore self-search, exchange, and discuss information in order to plan their studies. Secondly, the fact that they start school early and spend a lot of time by themselves when their parents go out to work makes them more independent. Decision-making will become a larger part of their lives. Teens will make decisions concerning their own lives, instead of being told what to do and how to do it. In short, these are the two reasons why teenagers will become more responsible for their studies.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch:

Rất có thể các thanh thiếu niên trong tương lai sẽ chịu trách nhiệm nhiều hơn về việc học của họ. Có ít nhất hai lý do cho điều này. Thứ nhất, có sự gia tăng của Internet, cung cấp cho thanh thiếu niên với nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy. Nó cũng cho phép thanh thiếu niên phát triển một mạng lưới xã hội lớn với bạn bè của họ. Do đó họ có thể tự tìm kiếm, trao đổi, và thảo luận thông tin để lên kế hoạch học tập của họ. Thứ hai, thực tế là họ bắt đầu đi học sớm và tự bỏ ra nhiều thời gian khi bố mẹ ra ngoài làm việc khiến họ trở nên độc lập hơn. Việc ra quyết định sẽ trở thành một phần lớn trong cuộc đời của họ. Thanh thiếu niên sẽ đưa ra các quyết định liên quan đến cuộc sống của họ, thay vì phải nói phải làm gì và làm thế nào để làm điều đó. Nói tóm lại, đây là hai lý do tại sao thanh thiếu niên sẽ có nhiều trách nhiệm hơn cho việc học của mình.

Advertisements (Quảng cáo)