Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Tiếng Anh 9 - Thí điểm

Projetc Unit 9 trang 41 Sách tiếng Anh 9 thí điểm: Choose two varieties of English. Write a similar chart showing the differences in vocabulary between them.

CHIA SẺ
Unit 9. English In The World SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Projetc Unit 9 trang 41 SGK tiếng Anh 9 thí điểm. Tổng hợp bài tập Project Unit 9 có đáp án và lời giải chi tiết. Choose two varieties of English. Write a similar chart showing the differences in vocabulary between them.

Differences between varieties of English

( Sự khác nhau giữa những sự biến thể của tiếng Anh)

1 Read the chart and fill the blanks with the words from the box

(Đọc và điền các từ vào trong khung)

1. sweets          2. soccer                 3. nappy           4. pavement

5. highway       6. underground       7. rubbish          8. flashlight

Tạm dịch:

1. đồ ngọt

2. bóng đá

3. tã lót

4. vỉa hè

5. đường cao tốc

6. đường ngầm

7. rác

8. đèn pin

2.  Choose two varieties of English. Write a similar chart showing the differences in vocabulary between them.

( Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng)

3 Organise an exhibition of the charts you have made among your group or class members. Vote for the best.

( Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong lớp. Bầu chọn cái tốt nhất)