Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Tiếng Anh 8 - Thí điểm

E. Writing – Unit 7 – Sách bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm: Write about the ways individuals can improve the visual environment.

Unit 7. Pollution – Sự ô Nhiễm SBT Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần E. Writing – Unit 7 – Sách bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm. Tổng hợp bài tập Writing Unit 7 có đáp án và lời giải chi tiết. Write about the ways individuals can improve the visual environment.

WRITING

1. Combine each pair of sentences, using the words/ phrases in brackets. Don’t change the given words/phrases.

[ Kết hợp mỗi cặp câu, sử dụng các từ/ cụm từ trong ngoặc. Không thay đổi các từ/ cụm từ được cho]

1.Noise pollution causes a change in animals’ living pattern.

[ Ô nhiễm tiếng ồn gây ra sự thay đổi môi trường sống của động vật.]

2. Radioactive pollution is very dangerous since it can cause abnormal growth./ Since it can cause abnormal growth,

Advertisements (Quảng cáo)

radioactive pollution is very dangerous.

[ Ô nhiễm phóng xạ rất nguy hiểm bởi vì nó có thể gây ra sự phát triển bất thường.]

3. The Chernobyl nuclear accident made the area uninhabitable.

[ Tai nạn hạt nhân Chernobly đã làm cho khu vực này không thể sinh sống được.]

4. Fossil fuels such as coal or oil are burned, so acid gases are produced.

Advertisements (Quảng cáo)

[ Nhiên liệu hóa thạch chẳng hạn như than đá hoặc dầu được đốt cháy, vì vậy khí axit được tạo ra.]

5. Because of the dangerous acid rain, trees’ leaves are damaged.

[ Bởi vì mưa axit nguy hiểm, lá của cây bị hư hại.]

6. Because (its) leaves are damaged, the tree cannot get enough food energy to stay healthy.

[ Bởi vì lá bị hư hại, cây không thể nhận đủ năng lượng thức ăn để khỏe mạnh.]

2. Write about the ways individuals can improve the visual environment. Read the following notes and write your answer in the space. You do not need to use all the ideas.

[ Viết về những cách mà các cá nhân có thể cải thiện ô nhiễm trực quan. Đọc những ghi chú sau đây và viết câu trả lời của

em vào chỗ trống. Bạn không cần sử dụng tất cả những ý tưởng.]

Đáp án:

There are many things a person can do to improve the visual environment. Firstly, in your house you should organise your things neatly. Secondly, give away unnecessary furniture. Thirdly, put a dustbin in your room. Forthly, cut the grass in your garden. In your neighborhood, you can improve the visual environment by putting rubbish in the dustbin. Besides, you can take part in tree planting campaign. In addition, don’t draw on public walls. Last but not least, you should not stick ads in the wrong places.

Advertisements (Quảng cáo)