Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Tiếng Anh 8 - Thí điểm

D. Reading – Unit 3 – Sách bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm: Read the following text about world heritage and then choose the correct answer A, B, C or D.

Unit 3: Peoples Of Vietnam – Con Người Việt Nam SBT Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần  D. Reading – Unit 3 – Sách bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm. Choose the correct word for each blank in the following passage.; Read the following text about world heritage and then choose the correct answer A, B, C or D.

D. Reading – Đọc

1. Choose the correct word for each blank in the following passage.

Chọn từ đúng cho mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau:

Spring is a time when there are many festivals in our country. Among them, Hoa Ban Festival is the most beautiful and interesting, and it takes place in Lai Chau. It is typical of the (1) _________ life of the Thai people. In the second lunar month of the year, when it (2) _________ warmer and hoa ban – a kind of beautiful flower in the northwest mountainous area – blossoms, Hoa Ban Festival is (3) _________. This is a great time for everyone, (4) _________ for boys and girls. The boy picks the most beautiful flower and gives it to his girlfriend. This is not only a time for love but also for the Thai people to (5) _________ for good crops, for happiness, and express their special thanks to the Gods and (6) _________. The festival is always full of songs and prayers.

1. A. minor      B. cultural       C. custom        D. festival

2. A. gets         B. goes            C. comes         D. runs

3. A. seen        B. arranged     C. observed     D. celebrated

4. A. largely    B. especially    C. generally     D. typically

5. A. ask          B. look                        C. pray              D. call

6. A. fathers    B. relatives      C. families       D. Ancestors

KEY

Advertisements (Quảng cáo)

1. B

2. A

3. D

4. B

5. C

Mùa xuân là khoảng thời gian có nhiều lễ hội ở nước chúng ta. Trong số đó, Lễ hội Hoa Ban là đẹp và thú vị nhất, nó diễn ra ở Lai Châu. Đây là nét văn hóa điển hình của người Thái. Vào tháng 2 Âm Lịch, khi trời trở nên ấm hơn và hoa ban – một loại hoa đẹp ở vùng núi phía bắc – khoe sắc, Lễ hội Hoa Ban được tổ chức. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời cho mọi người đặc biệt là cho những chàng trai và cô gái. Các chàng trai hái những bông hoa đẹp nhất và tặng cho người yêu. Đây không chỉ là khoảng thời gian cho tình yêu mà còn cho người Thái cầu mong một vụ mùa bội thu, niềm hạnh phúc và diễn tả sự biết ơn với Trời đất và tổ tiên. Lễ hội này luôn ngập tràn những bài hát và lời cầu nguyện.

Advertisements (Quảng cáo)

2. Read the following text about world heritage and then choose the correct answer A, B, C or D.

GONG CULTURE IN THE CENTRAL HIGHLANDS

Gong culture in the Central Highlands of Viet Nam has been recognised by UNESCO as a Masterpiece of the Intangible Heritage of Humanity.

Gong culture covers five provinces of the Central Highlands: KonTum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong, and Lam Dong.The masters of gong culture are the ethnic groups of Bahnar, Sedang, Mnong, Coho, Ede, The Gong Festival is held annually in the Central Highlands. In the festival, artists from these provinces give gong performances, highlighting the gong culture of their own province.

For ethnic groups of the Central Highlands, gongs are musical Instruments of special power. It is believed that every gong is the Symbol of a god who grows more powerful as the gong gets older. Therefore, gongs are associated with special occasions in people’s lives, such as the building of new houses, funerals, crop praying ceremonies, a new harvest, victory celebrations, etc.The gong sound is a way to communicate with the gods.

KEY

1. A

2. B

3. B

4. C

5. D

Văn hóa Cồng chiêng ở Tây Nguyên Việt Nam được UNESCO công nhận là Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể của Nhân Loại.

Văn hóa Cồng chiêng có ở 5 tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, và Lâm Đồng. Các dân tộc Bana, Sơ đăng, Mnông, Côhô, Êđê, Gia rai,.. đều có văn hóa Cồng chiêng. Lễ hội Cồng chiêng được tổ chức thường niên ở Tây Nguyên. Trong Lễ hội, các nghệ sĩ từ các tỉnh đến biểu diễn cồng chiêng, tô điểm cho văn hóa cồng chiên ở quê hương họ.

Với những dân tộc ở Tây Nguyên, cồng chiêng là một loại nhạc cụ mang sức mạnh đặc biệt. Người ta tin rằng mỗi chiếc cồng là một biểu tượng của trời và sức mạnh ngày một tăng khi chiếc cồng càng lâu đời. Cho nên, những chiếc cồng gắn liền với những dịp đặc biệt của mọi người, ví dụ như xây nhà, đám tang, lễ cầu mùa màng, vụ mùa mới, mừng chiến thắng, v…v… Tiếng cồng là một cách để giao tiếp với các vị thần trời đất.

Advertisements (Quảng cáo)