Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Tiếng Anh 8 - Thí điểm

C. Speaking – Unit 5 – Sách bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm: Match the questions with the suitable answers. In pairs, make a conversation about this festival.

Unit 5: Festivals In Vietnam – Những Lễ Hội ở Việt Nam SBT Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần C. Speaking – Unit 5 – Sách bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm. Put the following sentences in the correct order to make a dialogue. Then practise it with your friend.; Match the questions with the suitable answers. In pairs, make a conversation about this festival.

C. Speaking – Nói

1. Put the following sentences in the correct order to make a dialogue. Then practise it with your friend.

A. Hey Mai, It’s great that we’re going to Hung King Temple this Sunday!

B. I think we need some food and drink.

C. That’s a good idea! And what about a camera? We may want to take some pictures.

D. Yes, it’s worth taking an umbrella. It’s useful in both sunny and rainy weather.

E. Yeah, l’m looking forward to it, too. What should we take with us?

F. Sounds great! I like taking photos.

G. Right! How about somefruit? … some apples or pears?

H. And what about an umbrella?

Advertisements (Quảng cáo)

KEY

A (Này Mai, thật tuyệt là chúng ta chuẩn bị đi đền Hùng Chủ Nhật này!)

E (Ừm tớ cũng đang trông chờ đây. Chúng ta nên mang theo gì nhỉ?)

B (Tớ nghĩ chúng ta cần thức ăn và đồ uống)

G (Ừ! Trái cây thì sao? Táo hoặc lê?)

Advertisements (Quảng cáo)

C (Một ý tưởng hay! Còn máy ảnh thì sao? CHúng ta có thể cần chụp ảnh)

F (Tuyệt! Mình thích chụp ảnh)

H (Và còn một cái ô thì sao?)

D (Ừ,  rất đáng đem theo một cái ô. Nó hữu ích cho cả trời nắng lẫn trời mưa.)

2. Match the questions with the suitable answers. In pairs, make a conversation about this festival.

Nối câu hỏi với câu trả lời phù hợp. Làm một đoạn đối thoại theo cặp về lễ hội này.

KEY

1. B

2. E

3. A

4. F

5. C

6. D

Advertisements (Quảng cáo)