Soạn văn lớp 8

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Soạn văn lớp 8
Soạn bài Đi bộ ngao du – Bài 27 trang 98 Văn 8: Ta hiểu gì về con người và tư tưởng, tình cảm của Ru-xô qua bài này ?
Soạn bài Đi bộ ngao du – Bài 27 trang 98 Văn 8: Ta hiểu gì về con người và tư tưởng, tình cảm của Ru-xô qua bài này...
Soạn bài Đi bộ ngao du - Bài 27 trang 98 SGK Ngữ văn 8 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trang 101 SGK Văn 8. Câu 4: Ta hiểu gì về con người và...
Soạn bài Ôn tập phần tập làm văn – Bài 34 trang 151 văn 8: Vì sao cần phải tóm tắt văn bản tự sự ?
Soạn bài Ôn tập phần tập làm văn – Bài 34 trang 151 văn 8: Vì sao cần phải tóm tắt văn bản tự sự ?
Soạn bài Ôn tập phần tập làm văn - Bài 34 trang 151 SGK Ngữ văn 8 tập 2.  Trả lời các câu hỏi từ 1 - 11 trang 151 SGK  Văn 8. Câu 3: Vì sao cần phải tóm...
Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo – Bài 34 trang 148 Văn 8: Nội dung thông báo thường là gì ?
Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo – Bài 34 trang 148 Văn 8: Nội dung thông báo thường là gì ?
Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo - Bài 34 trang 148 SGK Ngữ văn 8 tập 2. Trả lời các I, II trang 148 - 150 Văn 8. Câu 2: Nội dung và thể thức của một...
Soạn bài Chương trình Ngữ văn địa phương (Tiếp) – Bài 33 trang 145 Văn 8: Từ xưng hô của địa phương có thể được dùng trong hoàn cảnh giao tiếp nào ?
Soạn bài Chương trình Ngữ văn địa phương (Tiếp) – Bài 33 trang 145 Văn 8: Từ xưng hô của địa phương có thể được dùng trong hoàn cảnh...
Soạn bài Chương trình Ngữ văn địa phương (Tiếp)  - Bài 33 trang 145 SGK Ngữ văn 8 tập 2. Trả lời các câu hỏi 1- 4 trang 145 SGK Văn lớp 8. Câu 3: Từ xưng hô của địa...
Soạn bài Văn bản thông báo – Bài 32 trang 140 văn 8: Nội dung thông báo thường là gì ? 
Soạn bài Văn bản thông báo – Bài 32 trang 140 văn 8: Nội dung thông báo thường là gì ? 
Soạn bài Văn bản thông báo - Bài 32 trang 140  SGK Ngữ văn 8 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần I, II trang 140 - 143 SGK Văn 8. Câu 2: Nội dung thông báo thường là...
Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (Tiếp theo) – Bài 32 trang 138 Văn 8:  Hãy viết lại câu sau đây bằng cách đặt cụm từ in đậm vào vị trí khác trong câu này ?
Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (Tiếp theo) – Bài 32 trang 138 Văn 8:  Hãy viết lại câu sau đây bằng cách đặt cụm...
Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (Tiếp theo) - Bài 32 trang 138 SGK Ngữ văn 8 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần I, II, III trang 138, 139 SGK Văn 8. Câu...
Soạn bài Luyện tập làm văn bản tường minh – Bài 31 trang 136 Văn 8: Văn bản tường trình và văn bản báo cáo có gì giống nhau và có gì khác nhau ?
Soạn bài Luyện tập làm văn bản tường minh – Bài 31 trang 136 Văn 8: Văn bản tường trình và văn bản báo cáo có gì giống nhau...
Soạn bài Luyện tập làm văn bản tường minh - Bài 31 trang 136 SGK Ngữ văn 8 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần I, II trang 136, 137 SGK Văn lớp 8. Câu 2: Văn bản tường...
Soạn bài Văn bản tường trình – Bài 31 trang 133 văn 8: Nội dung và thể thức bản tường trình có gì đáng chú ý ?
Soạn bài Văn bản tường trình – Bài 31 trang 133 văn 8: Nội dung và thể thức bản tường trình có gì đáng chú ý ?
Soạn bài Văn bản tường trình - Bài 31 trang 133 SGK Ngữ văn 8 tập 2.  Trả lời các câu hỏi phần I, II trang 133 - 136 Văn 8. Câu 2: Nội dung và thể thức bản tường trình...
Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt – Bài 31 trang 130 Văn 8: Trong những câu sau, việc sắp xếp các từ ngữ in đậm ở đầu câu có tác dụng gì ?
Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt – Bài 31 trang 130 Văn 8: Trong những câu sau, việc sắp xếp các từ ngữ in đậm...
Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt  - Bài 31 trang 130 SGK Ngữ văn 8 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần I - III trang 130 - 133 SGK Văn lớp 8. Câu...
Soạn bài Tổng kết phần văn – Bài 31 trang 130 Văn 8: Nêu sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật giữa các văn bản thơ trong các bài 15, 16 và trong các bài 18, 19.
Soạn bài Tổng kết phần văn – Bài 31 trang 130 Văn 8: Nêu sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật giữa các văn bản thơ...
Soạn bài Tổng kết phần văn - Bài 31 trang 130 SGK Ngữ văn 8 tập 2. Trả lời các câu hỏi trang 120 Văn 8. Câu 2: Nêu sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật giữa các...