Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Tiếng Anh 7 - Thí điểm

E. Writing – Unit 1 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Fill the word web with your own information. Then write a short paragraph of 100 words about our favourite hobby.

Unit 1: My Hobbies – Sở Thích Của Tôi SBT Tiếng Anh lớp 7 mới. Thực hiện các yêu cầu phần E. Writing – Unit 1 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm. Make sentences, using the words and phrases below to help you.;  Fill the word web with your own information. Then write a short paragraph of 100 words about our favourite hobby.

1. Make sentences, using the words and phrases below to help you.

Tạo thành câu, sử dụng từ và cụm từ dưới đây.

–     Tuan/find/play/table tennis/interesting/because he play/best friend.

–     My brother/not like/ice-skating/because/think/it/dangerous.

–    Why/ not/you/take/jogging? It/help/you/keep fit.

–    My son/l/love/water/so/we/go/surf/together/every summer.

Advertisements (Quảng cáo)

–     You/need/patient/to make/beautiful/gifts/eggshells.

–      I/think/you/take up/jogging/because /it/suitable/health condition.

– Tuan finds playing table tennis interesting because he plays it with his best friend.

Advertisements (Quảng cáo)

– My brother doesn’t like ice-skating because he thinks it is dangerous.

– Why don’t you take up jogging? It helps/can help you keep fit.

– My son and I love water, so we go surfing together every summer.

– You need to be patient to make beautiful gifts from eggshells.

– Think you should take up jogging because it is suitable for your health condition.

2. Think about your favourite hobby. Fill the word web with your own information. Then write a short paragraph of 100 words about our favourite hobby.

Nghĩ về sở thích yêu thích của bạn. Điền và sơ đồ dưới đây thông tin của bạn . Viết một đoạn văn ngắn khoảng 100 từ  về sở thích đó.

Advertisements (Quảng cáo)