Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Tiếng Anh 7 - Thí điểm

C. Speaking – Unit 9 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Match the question with the suitable answers. In pairs, prepare a short talk about the festival.

Unit 9 – Festival Around The World – Lễ Hội Trên Thế Giới SBT Tiếng Anh lớp 7. Thực hiện các yêu cầu phần C. Speaking – Unit 9 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm. Choose a-f to complete the following conservation. Then practice it with a friend.; Match the question with the suitable answers. In pairs, prepare a short talk about the festival.

1. Choose a-f to complete the following conservation. Then practice it with a friend.

Chọn các đáp án a-f để hoàn thành đoạn hội thoại sau đây. Luyện tập với một người bạn.

1. e; 2. a; 3. c; 4. b; 5. f; 6. d

2. Match the question with the suitable answers. In pairs, prepare a short talk about the festival.

Nối câu hỏi với câu trả lời phù hợp. Cùng với đó, chuẩn bị một cuộc nói chuyện ngắn kể về lễ hội.

Advertisements (Quảng cáo)