Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Tiếng Anh 7 - Thí điểm

C. Speaking – Unit 6 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Make conversations with your partners, using the following suggestions.

Unit 6 – The First University In Vietnam – Trường đại Học đầu Tiên Của Việt Nam SBT Tiếng Anh lớp 7 mới. Thực hiện các yêu cầu phần C. Speaking – Unit 6 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm. Match the questions (1-6) with the answers (A-F). Then practise them with your partner.; Make conversations with your partners, using the following suggestions.

1. Match the questions (1-6) with the answers (A-F). Then practise them with your partner.

Nối câu hỏi từ 1-6 với đáp án A-F. Thực hành với bạn bè.

1.

Where would you like to go for a picnic?

A.

Next month.

2.

When would you like to go?

B.

By coach.

3.

How would you like to travel?

C.

Ha Long Bay.

4.

Who would you like to go with?

D. With my parents.

5.

What would you like to take?

E.

Food and drink.

6.

What would you like to play?

F.

Football.

1. C; 2. A; 3. B; 4. D; 5. E; 6. F.

2. Make conversations with your partners, using the following suggestions.

Nói chuyện với bạn bè, sử dụng các gợi ý sau.

Advertisements (Quảng cáo)