Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Tiếng Anh 7 - Thí điểm

A. Phonetics – Unit 5 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Give the names of the following pictures (the first letter of each word is given), then read them aloud.

Unit 5 – Vietnamese Food And Drink – Đồ ăn Và Thức Uống Của Việt Nam SBT Tiếng Anh lớp 7 mới. Thực hiện các yêu cầu phần A. Phonetics – Unit 5 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm. Find the word having different sound in the underlined part. Say them aloud.; Give the names of the following pictures (the first letter of each word is given), then read them aloud.
1. Find the word having different sound in the underlined part. Say them aloud.

Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại. Đọc to các từ đó.

A. map

B. hat

C. cap

D. what

A. soft

B. bottle

C. roll

D. coffee

A. daughter

B. sauce

C. aunt

D. laundry

A. was

B. walk

C. water

D. wall

A. morning

B. forget

C pork

D. forty

1.D; 2.C; 3.C; 4.A; 5.B

2. Give the names of the following pictures (the first letter of each word is given), then read them aloud.

Advertisements (Quảng cáo)

Cho biết tên của các bức trang dưới đây( chữ cái đầu tiên đã được cho sẵn), đọc to các tên đó.

Now, put the words in the correct columns.
Đặt các từ trên vào đúng cột.

/ɒ/

/ɔ:/

 rod, pot, fox

 salt, fork, sauce

Đặt các từ trên vào đúng cột.

1.rod; 2.salt; 3.pot; 4.fork; 5.fox; 6. sauce.

/ɒ/

/ɔ:/

 rod, pot, fox

  salt, fork, sauce

Advertisements (Quảng cáo)