Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Tiếng Anh 7 - Thí điểm

A. Phonetics – Unit 3 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Put the following words in the correct columns.

Unit 3: Community Service – Dịch Vụ Cộng đồng SBT Tiếng Anh lớp 7 mới. Thực hiện các yêu cầu phần A. Phonetics – Unit 3 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm. Look the pictures and complete the words. Read them aloud.; Put the following words in the correct columns.

1. Look the pictures and complete the words. Read them aloud. 

Nhìn vào bức tranh và hoàn các từ đã cho. Đọc to các từ đó.

a. clothes                      b. green cofcxr                    c. gloves                       d. cat

Advertisements (Quảng cáo)

e. garden                    f. candle                          g. grapes                     h. kangaroo

2. Put the following words in the correct columns.

Xếp các từ sau vào đúng cột

/g/

/k/

grass

kitchen

give

cat

grapefruit

ketchup

good

kettle

glad

dass

girl

kite

3. Read the following conversation and pay attention to the words in bold.

Đọc đoạn hội thoại sau và chú ý vào các từ in đậm.

Advertisements (Quảng cáo)