Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tiếng Anh 7

FAMOUS PEOPLE – Danh nhân – Unit 16 trang 157 sgk Tiếng Anh 7: Now make your own dialogues about famous people you know.

CHIA SẺ
Unit 16: People And Places – Con Người Và Nơi ChốnSGK Anh lớp 7. Trả lời các yêu cầu phần  B. FAMOUS PEOPLE – Danh nhân – trang 157 sgk Tiếng Anh 7. Listen. Then practice with a partner. ; Now make your own dialogues about famous people you know.

B. Famous people (Danh nhân)

1. Listen. Then practice with a partner. 

(Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học.)

Click tại đây để nghe:

Ba: Hello, Liz. What are you doing?

Liz: I’m studying for a history quiz. Can you help me?

Ba: Sure. What’s the problem?

Liz: Who’s Vo Nguyen Giap?

Ba: He’s a famous general.

Liz: What’s he famous for?

Ba: That’s easy. He’s famous for leading the People’s Army of Viet Nam at Dien Bien Phu. He was its Commander-In-Chief.

Liz: What happened at Dien Bien Phu?

Ba: General Giap’s forces defeated the French there in 1954.

Liz: Do you know when the general was horn?

Ba: In 1920. No, I’m wrong. It was in 1911. I remember he was 43 when the People’s Army of Viet Nam won the battle.

Liz: Thanks, Ba. You are very good at history.

Ba: Well, I’m really interested in it and I have a lot of history books at home.

Liz: Can I borrow some of them?

Ba: Sure. Let s go and get some now.

Dịch bài:

Ba : Chào Liz. Bạn đang làm gì đấy?

Liz : Mình đang học cho bài kiểm tra lịch sử. Bạn giúp mình nhé?

Ba : Được. Có vấn đề gì vậy?

Liz : Võ Nguyên Giáp là ai?

Ba : Ông ấy là vị tướng nổi tiếng.

Liz : Ông ấy nổi tiếng về điều gì ?

Ba : Điều đó dễ thôi. Ông ấy nổi tiếng vì đã lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tại Điện Biên Phủ. Ông ấy là Tổng Tư Lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Liz : Điều gì xảy ra ở Điện Biên Phủ?

Ba : Các lực lượng của tướng Giáp đánh bại quân Pháp ở đấy vào năm 1954.

Liz : Bạn có biết tướng Giáp sinh năm nào không?

Ba : Năm 1920. À không, mình sai rồi. Năm 1911. Mình nhớ ông ấy 43 tuổi khi Quân đội nhân dân Việt Nam thắng trận.

Liz : Cám ơn nhé, Ba. Bạn giỏi lịch sử quá.

Ba : À, mình thật sự thích môn đó và mình có nhiều sách sử ở nhà.

Liz : Cho mình mượn vài quyển nhé?

Ba : Được mà. Bây giờ chúng mình đi lấy vài quyển đi.

Now, check the right column. Then correct the false sentences. 

(Bây giờ kiểm tra cột đúng. Sau đó sửa các câu sai).

T F
a) Liz knows a lot about General Giap.
b) The People’s Army of Viet Nam defeated the French in 1956.
c) The People’s Army of Viet Nam won the battle of Dien Bien Phu.
d) General Giap was bom in 1920.
e) Ba does like history.
f) Liz will lend Ba some history books.

T F
   ✓

a) Liz knows a lot about General Giap.

⟶ Liz doesn’t know a lot about General Giap.

   ✓

b) The People’s Army of Viet Nam defeated the French in 1956.

⟶ The people’s Army of Vietnam defeated the French in 1954.

 ✓   c) The People’s Army of Viet Nam won the battle of Dien Bien Phu.
   ✓

d) General Giap was bom in 1920.

⟶ He was born in 1911.

 ✓   e) Ba does like history.
   ✓

f) Liz will lend Ba some history books.

⟶ Ba will lend Liz some history books.

Tạm dịch: 

Đúng Sai
   ✓

a) Liz biết về Đại tướng Giáp.

⟶ Liz không biết nhiều về Đại tướng Giáp.

   ✓

b) Quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến thắng Pháp năm 1956.

⟶ Quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến thắng Pháp năm 1954.

 ✓   c) Quân đội nhân dân Việt Nam đã giành chiến thắng trong trân Điện Biên Phủ.
   ✓

d) Đại tương Giáp sinh năm 1920.

⟶ Ông sinh năm 1911.

 ✓   e) Ba thích môn Lịch sử.
   ✓

f) Liz sẽ cho Ba mượn vài quyển sách Lịch sử.

⟶ Ba sẽ cho Liz mượn vài quyển sách Lịch sử.

2. Practice.

(Thực hành)

a. Complete this dialogue with the words in the box. Then practice with a partner.

(Điền vàọ bài đối thoại này với từ trong khung. Sau đó thực hành với bạn cùng học)

guess          prefer              like               favorite

Hoa: Do you (1) ______ Romario?

Lan: No, not very much. I (2) ______ Pele.

Hoa: Why?

Lan: Because Pele is a better player than Romario.

Hoa: I (3) ______ so.

Lan: What about you?

Hoa: My (4) ______ player is Michael Jordan.

Lan: Really?

Hoa: Yes. I think he’s very fast.

1 – like          2 – prefer          3 – guess         4 – favorite

Tạm dịch: 

Hoa: Bạn có thích Romario không?

Lan: Không, không thích lắm. Tôi thích Pele hơn.

Hoa: Tại sao?

Lan: Bởi vì Pele là cầu thủ giỏi hơn Romario.

Hoa: Tôi đoán thế.

Lan: Còn bạn thì sao?

Hoa: Cầu thủ yêu thích của tôi là Michael Jordan.

Lan: Thật à?

Hoa: Ừm. Mình nghĩ anh ấy rất nhanh.

b. Now make your own dialogues about famous people you know. The adjectives in the box will help you.

(Bây giờ viết bài đối thoại tương tự về những người nổi tiếng em biết. Các tính từ trong khung sẽ giúp em)

 clever      handsome    strong     gentle       kind

powerful     Pretty         funny     fast

1. Tam: Do you like Minh Chien?

    Son : No, not very much. I prefer Hong Son.

    Tam : Why ?

    Son : Because he’s a better player than Minh Chien.

   Tam : I guess so.

   Son : What about you?

  Tam : My favorite player is Le Huynh Duc.

  Son : Really ?

  Tam : Yes, I think he’s fast and clever.

2. Van : Do you like Thanh Lam?

   Cuc : No, not much. I prefer My Linh.

   Van : Why?

   Cuc : Because My Linh is prettier and gentler.

   Van : I guess so.

   Cuc : What about you?

   Van : My favorite singer is My Tam.

   Cuc : Really?

   Van : Yes, I think she’s pretty and gentle.

Tạm dịch: 

1. Tâm: Bạn có thích Minh Chiến không?

    Sơn: Không, không nhiều lắm. Tôi thích Hồng Sơn hơn.

    Tâm: Tại sao?

    Sơn: Bởi vì anh ấy làcầu thủ giỏi hơn Minh Chiến.

    Tam: Tôi đoán vậy.

   Sơn: Còn bạn thì sao?

   Tâm: Cầu thủ yêu thích của tôi là Lê Huỳnh Đức.

   Sơn: Thật sao?

   Tâm: Vâng, tôi nghĩ anh ấy nhanh và thông minh.

2. Vân: Bạn có thích Thanh Lam không?

    Cúc: Không, không nhiều lắm. Tôi thích Mỹ Linh hơn.

    Vân: Tại sao?

    Cúc: Bởi vì Mỹ Linh xinh đẹp và dịu dàng hơn.

    Vân: Tôi đoán vậy.

    Cúc: Còn bạn thì sao?

    Vân: Sinaer yêu thích của tôi là Mỹ Tâm.

    Cúc: Thật sao?

    Vân: Vâng, tôi nghĩ cô ấy xinh đẹp và dịu dàng.

3. Read. Then answer the questions.

(Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi)

Click tại đây để nghe:

The battle of Dien Bien Phu ended the Indochina War. Today Dien Bien Phu is a tourist destination. Many visitors are battle veterans or members of their families. As well as visiting the battle site, tourists can enjoy the beautiful scenery of the Muong Thanh Valley, visit the

neighboring villages, and share the hospitality of the local people.

Most of the people who live in the area are members of the Thai or H’Mong ethnic minorities. However, they do not depend on tourism alone to live. As Dien Bien Phu is only 30 kilometers from the Laos’ border, it is an important trading center. Food leaves here for Laos and Thailand and goods arrive for the northern provinces of Viet Nam.

Dịch bài:

Trận Điện Biên Phủ đã chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. Ngày nay, Điện Biên Phủ là một điểm du lịch. Nhiều du khách là cựu chiến binh từng tham chiến hay là thành viên của gia đình họ. Cùng với việc thăm địa điểm trận chiến, du khách có thể thưởng thức cảnh đẹp của thung lũng Mường Thanh, thăm các làng lân cận và chia sẻ lòng hiếu khách của dân địa phương.

Hầu hết người dân sống trong khu vực là thành viên của bộ tộc thiếu số người Thái hoặc H’mông. Tuy nhiên, họ không lệ thuộc vào du lịch để sống. Vì Điện Biên Phủ chỉ cách biên giới Lào có 30 cây số, nó là một trung tâm thương mại quan trọng. Thực phẩm nơi đây xuất khẩu đi Lào và Thái Lan và hàng hoá đổ về cho các tỉnh miền Bẳc Việt Nam.

Questions.

(Câu hỏi)

a) What can people visit in Dien Bien Phu?

b) What else can tourists do in Dien Bien Phu?

c) Why is Dien Bien Phu’s location important?

a. People can visit the battle site and neighboring villages.

b. Tourists can enjoy the beautiful scenery of Muong Thanh valley and share the local people’s hospitality.

c. Because it is an important trading center. Food leaves here for Laos and ThaiLand, and goods arrive for the northern provinces of Vietnam.

Tạm dịch: 

a) Người ta có thể tham quan những gì ở Điện Biên Phủ?

-> Người ta có thể tham gia chiến trường và các làng lân cận.

b) Khách du lịch còn có thể làm những gì ở Điện Biên Phủ?

-> Du khách có thể thưởng thức khung cảnh xinh đẹp của thung lũng Mường Thanh và chia sẻ sự hiếu khách của người dân địa phương.

c) Tại sao vị trí của Điện Biên Phủ là quan trọng?

-> Bởi vì nó là trung tâm thương mại quan trọng. Thực phẩm xuất khẩu sang Lào và Thái Lan, và hàng hóa đến các tỉnh miền Bắc của Việt Nam.

4. Read.

(Đọc)

Click tại đây để nghe:

Famous People

Thomas Edison (bUSA. 18 47-1931)

Thomas Edison was an inventor. His most famous invention was the electric light bulb. He also established the first central power station in New York City. During his lifetime he invented over 1,300 things including the gramophone and motion pictures.

Hans Christian Andersen (b Denmark, 1805-1875)

Hans Christian Andersen was a Danish author. He grew up in a poor family, and he wanted to be an actor. Later, a friend of his paid for his education at Copenhagen University. He wrote novels, plays, poetry and travel books. However, he became most famous for the fairy tales he wrote between 1835 and 1872.

Dịch bài: 

Danh Nhân

Thomas Edison (Sinh ở Mỹ, 1847- 1931)

Thomas Edison là nhà phát minh. Phát minh nổi tiếng nhất của ông là bóng đèn điện tròn. Ông cũng đã thiết lập nhà máy điện trung tâm đầu tiên tại thành phố New York. Trong suốt cuộc đời của ông, ông đã phát minh hơn 1.300 thứ, bao gồm máy hát đĩa và phim ảnh.

Hans Christian Andersen. (Sinh ở Đan Mạch, 1805 – 1875)

Hans Christian Andersen là một tác giả người Đan Mạch. Ông lớn lên trong một gia đình nghèo và muốn trở thành diễn viên. Sau đó, một người bạn của ông đã trả tiền cho việc học của ông tại đại học Copenhagen. Ông viết tiểu thuyết, kịch, thơ ca và sách du lịch. Tuy nhiên, ông nổi tiếng về chuyện thần tiên mà ông viết giữa năm 1835 và 1872.

Now work with a partner.

(Thực hành với bạn cùng học).

a) One of you is student A and the other is student B. Look at your infor­mation.

(Một em là học sinh A, một em là học sinh B. Hãy nhìn thông tin của em.)

Student A

You are a newspaper reporter.

Imagine you are going to interview Thomas Edison. Ask as many questions as possible.

Student B

You are Thomas Edison. A newspaper reporter is going to interview you. Use the information in the reading passage to answer the questions.

Tạm dịch:

Học sinh A

Em là phóng viên báo chí. Hãy tưởng tượng em phỏng vấn ông Thomas Edison. Hỏi càng nhiều câu hỏi càng tốt.

Học sinh B

Em là Thomas Edison. Một phóng viên báo chí sắp phỏng vấn em. Dùng thông tin bài đọc để trả lời câu hỏi.

A : When were you born, Mr. Edison ?

B : In 1847.

A : Where were you born?

B : In Ohio, USA.

A : How many things did you invent, Mr. Edison?

B : About 1.300 items.

A : What do you think is your most important invention ?

B : I think it’s the electric light bulb.

A : When did you invent it?

B : In 1879.

A : Can you tell other inventions besides the electric light bulb?

B : They are the gramophone, motion pictures, record player …..

A : Thank you very much for your information, Mr Edison.

B : It’s my pleasure.

Tạm dịch: 

A: Ông sinh ra khi nào, ông Edison?

B: Năm 1847.

A: Ông sinh ra ở đâu?

B: Ở Ohio, Hoa Kỳ.

A: Ông đã phát minh ra bao nhiêu thứ, ông Edison?

B: Khoảng 1.300 mục.

A: Ông nghĩ phát minh quan trọng nhất của ông là gì?

B: Tôi nghĩ đó là bóng đèn điện.

A: Ông phát minh ra nó khi nào?

B: Năm 1879.

A: Ông có thể nói về những phát minh khác ngoài bóng đèn điện không?

B: Chúng là máy hát, hình ảnh chuyển động, máy ghi âm, …

A: Cảm ơn ông rất nhiều vì thông tin của bạn, ông Edison.

B: Đó là niềm vui của tôi.

5. Listen. Complete the table.

(Nghe. Điền vào bảng)

Click tại đây để nghe:

Year

Place

Date of birth

1890

Kim Lien

Left Vietnam

Worked in hotel

1900

London

Went to another country

Moved again

1923

Moscow

Founded Vietnamese Communist Party

1930

Formed Viet Minh Front

1941

Viet Nam

Became President

1946

Died

1969

Year

Place

Date of birth

1890

Kim Lien

Left Vietnam

1911

Sai Gon

Worked in hotel

1900

London

Went to another country

1917

Paris

Moved again

1923

Moscow

Founded Vietnamese Communist Party

1930

Guangzhou

Formed Viet Minh Front

1941

Viet Nam

Became President

1946

Ha Noi

Died

1969

Ha Noi

Tapescript:

Ho Chi Minh was born in 1890 in Nghe An Province in the village of Kim Lien. When he was 21 years old, he left Viet nam and travelled to Africa, England and America. After this,he worked in a hotel in London in the early 1900s then moved to Paris in 1917. He spent six years in Paris, one year in Moscow and then moved to Guangzhou. He founded the Indochinese Communist Party when he was living in Guangzhou. During the 1930s Ho Chi Minh continued to travel and after his return to Viet Nam he formed the Viet Minh in 1941. Four years later, he became President of the Democratic Republic of Viet Nam after Viet Nam declared it’s independence. Ho Chi Minh died in Ha Noi in 1969, but he will always be remembered by the Vietnamese people.

Tạm dịch: 

Năm

Nơi chốn

Ngày sinh

1890

Kim Liên

Đã rời khỏi Việt Nam

1911

Sài Gòn

Đã làm việc ở khách sạn

1900

Luân Đôn

Đẫ đến 1 quốc gia khác

1917

Pari

Lại chuyển đi

1923

Ma Cau

Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

1930

Quảng Châu

Thành lập Mặt trận Việt Minh

1941

Việt Nam

Trở thành chủ tịch

1946

Hà Nội

Mất

1969

Hà Nội