Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Tiếng Anh - Thí điểm Lớp 6

Writing – Unit 11 SBT Anh lớp 6 thí điểm: Write down five rules for the class members to follow ?

CHIA SẺ
Unit 11. Our Greener World – Thế Giới Xanh Hơn Của Chúng Ta SBT Anh lớp 6 mới. Writing – Unit 11 – Sách Bài Tập Tiếng Anh 6 thí điểm. Tổng hợp bài tập Writing unit 11 có đáp án và lời giải chi tiết..

WRITING

1. Make sentences using the words and phrases below to help you

[ Viết các câu sử dụng các từ và cụm từ bên dưới để giúp bạn]

Đáp án:

Đây là một vài cách bạn có thể giúp giảm lượng rác tạo ra

1. Pack your lunch in a lunch box instead of a plastic bag. [ Đóng gói bữa trưa bằng hộp ăn trưa thay vì túi nhựa]

2. Use your own bag when you go shopping. [Sử dụng túi của bạn khi đi mua sắm]

3. Turn off the lights when you don’t use them. [Tắt đèn khi không sử dụng]

4. Donate your old clothes or swap them with your friends. [Quyên góp quần áo cũ hoặc trao đổi với bạn bè]

5. Turn off the tap when you are brushing your teeth. [ Tắt vòi nước khi bạn đang đánh răng]

2. You and your classmates want to make your classroom a ‘green’ place. Write down five rules for the class members to follow. You can read Unit 11 again for ideas.

[ Em và các bạn trong lớp muốn làm cho lớp học xanh hơn. Viết năm nội quy cho các thành viên trong lớp học tuân theo. Em có thể đọc lại bài 11 để có ý tưởng]

Đáp án:

1. Plants small trees on the classroom corners or on the wall.
2. Put a trash can in a corner of the classroom.
3. Clean the classroom everyday.
4. Punish students who litter in the classroom.
5. Reduce eating in classroom.