Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Tiếng Anh - Thí điểm Lớp 6

Phonetics – Unit 6 SBT Anh lớp 6 thí điểm: Practise saying the following sentences with a focus on the underlined words?

CHIA SẺ
Unit 6. Out Tet Holiday – Tết Nguyên đán Của Chúng Ta SBT Anh lớp 6 mới. Phonetics – Unit 6 – Sách Bài Tập Tiếng Anh 6 thí điểm. Tổng hợp bài tập Phonetics unit 6 có đáp án và lời giải chi tiết..

PHONETICS

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud.

[ Tìm từ có âm khác ở phần được gạch chân. Đọc các từ to lên]

Đáp án:

1. C          2. D              3. B            4. A         5. D

2. Practise saying the following sentences with a focus on the underlined words.

[ Thực hành đọc các câu sau chú ý các từ được gạch chân]