Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh Diều

Bài 4: Đo nhiệt độ trang 26, 27, 28, 29 Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Cánh Diều

Hướng dẫn trả lời câu hỏi mở đầu trang 26; Câu hỏi mục 2, 3, 4 trang 27, 28 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều – Bài 4: Đo nhiệt độ

Câu hỏi mở đầu

Có ba cốc đựng nước như hình 4.1. Theo em, nước trong cốc (b) nóng hơn nước trong cốc nào và lạnh hơn nước trong cốc nào? Nước trong cốc nào có nhiệt độ cao nhất, nước trong cốc nào có nhiệt độ thấp nhất?

– Nước trong cốc b nóng hơn nước trong cốc a và lạnh hơn nước trong cốc c.

– Nước trong cốc c có nhiệt độ cao nhất, nước trong cốc a có nhiệt độ thấp nhất.


Câu hỏi mục 2 trang 27 SGK Khoa học 6 Cánh diều – Thang nhiệt độ Xen-xi-ớt

Thang nhiệt độ Xen-xi-ớt cần phải dùng hai nhiệt độ cố định để làm gì?

Hai nhiệt độ cố định là nhiệt độ của nước đá đang tan (00C) và nhiệt độ của  nước đang sôi (1000C). Cần dùng hai nhiệt độ cố định này để làm tiêu chuẩn. Những nhiệt độ thấp hơn 00C gọi là nhiệt độ âm.

Advertisements (Quảng cáo)


Trả lời câu hỏi mục 3 trang 27 SGK KHTN lớp 6 Cánh diều – Nhiệt độ

Câu 1. Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế (hình 4.2).

– Giới hạn đo: từ 00C đến 2000C

– Độ chia nhỏ nhất: 20C

Câu 2. Từ kết quả tìm hiểu nhiệt kế, thảo luận về cách đo nhiệt độ bằng nhiệt kế.

Advertisements (Quảng cáo)

Thảo luận về cách đo nhiệt độ bằng nhiệt kế:

+ Kiểm tra xem cột chất lỏng đã tụt xuống dưới chỉ số thấp nhất chưa. Nếu chưa thì phải vẩy mạnh nhiệt kế cho đến khi chất lỏng tụt xuống dưới chỉ số thấp nhất.

+ Đặt bầu của nhiệt kế tiếp xúc với vật cần đo. Nếu nhiệt kế tiếp xúc với vật nóng thì chất lỏng trong ống nhiệt kế nở ra và phần chất lỏng trong ống nhiệt kế sẽ dài ra. Ngược lại, nếu nhiệt kế tiếp xúc với vật lạnh.

+ Dựa vào độ dài ra hay ngắn lại của phần chất lỏng trong ống nhiệt kế để đọc được nhiệt độ trên thang đo => Xác định được nhiệt độ của vật.


Câu hỏi mục 4 trang 28 Khoa học 6 Cánh diều – Đo nhiệt độ cơ thể

1. Dùng nhiệt kế y tế để thảo luận về cách đo nhiệt độ cơ thể.

Để đo nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế cần:

+ Dùng bông và cồn để làm sạch nhiệt kế.

+ Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt xuống dưới chỉ số thấp nhất chưa. Nếu chưa thì phải vẩy mạnh nhiệt kế cho đến khi thủy ngân tụt xuống dưới chỉ số thấp nhất.

+ Đặt nhiệt kế vào nách, kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.

+ Sau khoảng 3 phút lấy nhiệt kế ra và đọc nhiệt độ.

2. Hãy cho biết cách đặt mắt nhìn và đọc đúng số chỉ của nhiệt kế.

Đặt mắt vuông góc với nhiệt kế và cách nhiệt kế khoảng 10 cm.

Advertisements (Quảng cáo)