Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập Tiếng Anh 6

B. CITIES, BUILDINGS AND PEOPLE (Thành phố, Cao ốc vả Dân chúng) – Unit 15 trang 158 tiếng anh 6: Listen and read. Then answer the questions.

CHIA SẺ
Unit 15 : Countries – Quốc Gia SGK Anh lớp 6. Thực hiện các yêu cầu phần B. CITIES, BUILDINGS AND PEOPLE (Thành phố, Cao ốc vả Dân chúng) trang 158 tiếng anh 6. Listen and read. Then answer the questions.

B. CITIES, BUILDINGS AND PEOPLE (Những thành phố, tòa nhà và con người)

1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

Click tại đây để nghe:

Tạm dịch: 

– Một cao ốc to. Một cao ốc to hơn. Một cao ốc to nhất.

– Một cái nhà nhỏ. Một cái nhà nhỏ hơn. Một cái nhà nhỏ nhất.

– Một cao ốc to lớn. Một cao ốc to lớn hơn. Một cao ốc to lớn nhất.

2. Listen and read. Then answer the questions.

(Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:

Tạm dịch: 

– Thành phố Mexico là thành phố lớn nhất trên thế giới. Nó có 13,6 triệu dân.

– Tokyo nhỏ hơn. Nó có 12 triệu dân.

– Luân Đôn là thành phố nhỏ nhất trong ba thành phố này. Nó có 6,3 triệu dân.

– Những thành phố của Việt Nam thì nhỏ. Thủ đô có 2,6 triệu dân. Thành phố Hồ Chí Minh to hơn thủ đô. Nó có 3,5 triệu dân.

Questions:

a) Is Ha Noi bigger than Ho Chi Minh City?

b) Which is the biggest city in the world?

c) Which is bigger: London or Tokyo?

 a. No, it’s smaller than Hồ Chí Minh City.

b. Mexico City is the biggest in the world.

c. Tokyo is bigger than London.

Tạm dịch: 

a) Hà Nội lớn hơn thành phố Hồ Chí Minh đúng không?

-> Không, nó nhỏ hơn thành phố Hồ Chí Minh.

b) Thành phố nào lớn nhất thế giới?

-> Thành phố Mê-xi-cô lớn nhất thế giới.

c) Thành phố nào lớn hơn: Luân Đôn hay Tô-ky-ô?

-> Tô-ky-ô lớn hơn Luân Đôn.

3. Listen and read. Then answer the questions.

(Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Click tại đây đề nghe:

Tạm dịch:

– Tháp Sears ở Chicago, Mĩ, thì cao lởn. Nó cao 442 mét. Nhưng nó không phải là cao ốc to lớn nhất trên thế giới.

– Tháp đôi Petronas ỏ Kuala Lumpur, Mã Lai, cao lớn hơn. Nó cao 452 mét. Nó là cao ốc to lớn nhất trên thế giới.

Tháp nào cao hơn: Sears Tower hay Petronas Twin Towers?

 Petronas Twin Tower is taller than Sears Tower.

4. Listen and read. Then ask and answer questions with a partner.

(Lắng nghe và đọc. Sau đó hỏi và trả lời câu hỏi với một bạn cùng học.)

Click tại đây để nghe:

How long/ high/ thick is the Great Wall?

Tạm dịch: 

Vạn Lí Trường Thành của Trung Quốc là công trình dài nhất thế giới. Nó dài 6.000 cây số. Nó cao khoảng giữa 4 và 12 mét. Nó dày trên 9 mét.

Tướng thành dài/ cao/ dày bao nhiêu?

 It’s 6000 kilometers long.

It’s over 9 meters thick.

It’s between 4 and 12 meters high.