Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

Project – Unit 10 – Anh lớp 6 thí điểm: . Think about an appliance you would like to have in the future. Make a poster for your future appliance.

CHIA SẺ
Unit 10: Our Houses In The Future  SGK Anh lớp 6 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Project – Unit 10 – SGK Tiếng Anh 6 thí điểm. Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Project – trang 47 Unit 10. Think about an appliance you would like to have in the future. Make a poster for your future appliance. Write details about the appliance on the poster.

Think about an appliance you would like to have in the future. Make a poster for your future appliance. Write details about the appliance on the poster. Share your poster with the class.

–   Hi-tech fridge: keep food cool and cook your meal

–    Robot: clean house, take care children, feed dogs and cats

Tạm dịch:

Thiết bị trong tương lai của tôi

Nghĩ về một thiết bị mà em muôn có trong tương lai. Làm một áp phích cho thiết bị tương lai. Viết những chi tiết về thiết bị trên áp phích. Chia sẻ áp phích của em với lớp.

–   Hi-tech fridge: giữ lạnh thức ăn và nấu ăn cho bạn

–    Robot: lau nhà, chăm sóc trẻ em, cho chó và mèo ăn