Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

Công thức so sánh hơn với tính từ / trạng từ ngắn – Unit 4 – Anh lớp 6 thí điểm

CHIA SẺ
Unit 4: My Neighbourhood SGK Anh lớp 6 mới. Thực hiện các yêu cầu phần ngữ pháp: Công thức so sánh hơn với tính từ / trạng từ ngắn – Unit 4 – SGK Tiếng Anh 6 thí điểm.

Cấu trúc so sánh hơn: Khi so sánh, ta thường đem tính từ hoặc trạng ra làm đối tượng để so sánh

Công thức với tính từ/trạng từ ngắn: Tính tù/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính từ/trạng từ có hai âm tiết nhưng tận cùng bằng “y” cũng được xem là tính từ /trạng từ ngắn.

TỈNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN thêm ER + THAN

Ex: He is richer than me.

Anh ấy giàu hơn tôi.

I am taller than he. Tôi cao hơn anh ta.

Lưu ý:

–    Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng y, đổi y thành i rồi mới thêm er.

Ex: Happy —> Happier

–     Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng e, ta chỉ cần thêm r thôi.

Ex: Late —> Later

–      Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng 1 phụ âm + 1 nguyên âm + 1 phụ âm, ta viết phụ âm cuối thêm 1 lần nữa (gấp đôi phụ âm cuối) rồi mới thêm er.

Ex: big —> bigger