Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 35. Ôn tập đo lường trang 132, 133, 134 Toán 2 Kết nối tri thức

Giải Bài 35. Ôn tập đo lường – Chủ đề 7: Ôn tập học kì 1. Hướng dẫn làm bài tập trang 132, 133, 134 SGK Toán lớp 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

LUYỆN TẬP 1

Bài 1 trang 132 SGK Toán 2

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Gấu bông nặng hơn thỏ bông.   ?

b) Thỏ bông nhẹ hơn sóc bông.       ?

c) Sóc bông nhẹ hơn gấu bông.     ?

Quan sát tranh ta thấy:

– Ở hình 1, cầu nghiêng về phía gấu bông, do đó gấu bông nặng hơn thỏ bông (hay thỏ bông nhẹ hơn gấu bông).

– Ở hình 2, cầu nghiêng về phía thỏ bông, do đó thỏ bông nặng hơn sóc bông (hay sóc bông nhẹ hơn thỏ bông ).

–  Thỏ bông nhẹ hơn gấu bông (hình 1), sóc bông nhẹ hơn thỏ bông (hình 2), từ đó suy ra sóc bông nhẹ hơn gấu bông

Vậy ta có kết quả như sau:

a) Gấu bông nặng hơn thỏ bông.   

b) Thỏ bông nhẹ hơn sóc bông.    

c) Sóc bông nhẹ hơn gấu bông.     

Bài 2 trang 132 Toán 2

Tính:

           19 kg + 25 kg

           63 kg – 28 kg

           35 kg + 28 kg

           44 kg – 25 kg

           44 kg – 19 kg

           63 kg – 35 kg

Thực hiện phép cộng hoặc trừ hai số như thông thường, sau đó ghi thêm kí hiệu “kg” vào kết quả.

           19 kg + 25 kg = 44 kg

           63 kg – 28 kg = 35 kg

           35 kg + 28 kg = 63 kg

           44 kg – 25 kg = 19 kg

           44 kg – 19 kg = 25 kg

           63 kg – 35 kg = 28 kg

Bài 3 trang 132 Toán 2 KNTT

SỐ?

a) Quan sát cân, đọc số đo ki-lô-gam mỗi quả cân ở trên cân đĩa, sau đó để tính cân nặng con thỏ ta tính tổng cân nặng của 2 quả cân trên đĩa cân.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Quan sát cân, đọc kim trên cân đồng hồ và số đo ki-lô-gam của quả cân ở trên đĩa, sau đó để tính cân nặng của túi gạo ta lấy số đo trên cân đồng hồ trừ đi số đo ki-lô-gam của quả cân.

Giải Bài 4 trang 133 Toán 2 tập 1

Mẹ mua con lợn cân nặng 25 kg về nuôi. Sau một thời gian, con lợn tăng thêm 18 kg. Hỏi lúc này, con lợn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Tóm tắt

Lúc đầu: 25 kg

Tăng thêm: 18 kg

Lúc sau: … kg ?

Lúc này con lợn cân nặng số ki-lô-gam là:

25 + 18 = 43 (kg)

Đáp số: 43 kg.

Bài 5 trang 133 Toán 2 Kết nối tri thức

Có ba con dê cân nặng 14 kg, 18 kg, 16 kg muốn sang sông để ăn cỏ. Rô-bốt nói: “Thuyền chỉ chở thêm được nhiều nhất là 31 kg”. Hỏi hai con dê nào có thể cùng nhau sang sông?

Tìm hai trong ba số đo: 14 kg, 18 kg, 16 kg có tổng nào là số đo bé hơn 31 kg, từ đó tìm được 2 con dê có thể cùng nhau sang sông.

Vì “thuyền chỉ chở thêm được nhiều nhất là 31 kg” nên tổng số ki-lô-gam của cả hai con dê muốn cùng nhau sang sông phải bé hơn, cùng lắm là bằng 31 kg.

Ta có:

14 kg + 18 kg = 32 kg ;      32 kg > 31 kg.

14kg + 16 kg = 30 kg ;       30 kg < 31 kg.

18 kg + 16 kg = 34 kg ;      34 kg > 31 kg.

Advertisements (Quảng cáo)

Vậy hai con dê 14 kg và 16 kg có thể cùng nhau qua sông.

LUYỆN TẬP 2

Bài 1 trang  SGK Toán 2 tập 1

Tìm số thích hợp.

Có hai bình chứa đầy nước. Bạn Mai đã rót hết nước ở bình A sang đầy các ca 1 \(l\) thì được 8 ca, rót hết nước ở bình B sang đầy các ca 1 \(l\) thì được 5 ca.

a) – Bình A chứa được ?  \(l\) nước.

    – Bình B chứa được ?  \(l\) nước.

b) Cả hai bình chứa được  ? \(l\) nước.

a) Quan sát trong, đếm số ca 1 \(l\) ở mỗi bình, từ đó tìm được số lít nước mỗi bình chứa được.

b) Để tìm số lít nướ cả hai bình chứa được ta lấy số lít nước bình A chứa được cộng với số lít nước bình B chứa được.

a) – Bình A chứa được 8 \(l\) nước.

   – Bình B chứa được 5 \(l\) nước.

b) Cả hai bình chứa được 13 \(l\) nước (Vì 8 \(l\) + 5 \(l\) = 13 \(l\)).

Bài 2 trang 134 SGK Toán 2

Tính.

a) 25 \(l\) + 8 \(l\)                              44 \(l\) + 19 \(l\)

    33 \(l\) – 8 \(l\)                              63 \(l\) – 44 \(l\)

    33 \(l\) – 25 \(l\)                            63 \(l\) – 19 \(l\)

b) 15 \(l\) + 8 \(l\) + 30 \(l\)             42 \(l\) – 7 \(l\) + 16 \(l\)

a)

25 \(l\) + 8 \(l\) = 33 \(l\)               44 \(l\) + 19 \(l\) = 63 \(l\)

33 \(l\) – 8 \(l\)= 25 \(l\)                63 \(l\) – 44 \(l\)= 19 \(l\)

33 \(l\) – 25 \(l\) = 8 \(l\)               63 \(l\) – 19 \(l\) = 44 \(l\)

b) 15 \(l\) + 8 \(l\) + 30 \(l\)             42 \(l\) – 7 \(l\) + 16 \(l\)

   = 23 \(l\) + 30 \(l\)                    = 35 \(l\) + 16 \(l\)

   = 53 \(l\)                              = 51 \(l\)

Bài 3 trang 134 Toán 2 tập 1 KNTT

Chọn câu trả lời đúng.

Trong thùng có 15 \(l\) nước. Múc hết nước từ thùng rót vào đầy các can. Có thể rót vào đầy ba can nào trong các phương án sau?

Tính tổng số lít nước ở mỗi đáp án A, B, C rồi so sánh tổng số lít nước đó với 15 \(l\), từ đó chọn được đáp án đúng.

Ta có:

3 \(l\) + 10 \(l\) + 5 \(l\) = 13 \(l\) + 5 \(l\) = 18 \(l\) ;

2 \(l\) + 5 \(l\) + 15 \(l\) = 7 \(l\) + 15 \(l\) = 22 \(l\) ;

10 \(l\) + 2 \(l\) + 3 \(l\) = 12 \(l\) + 3 \(l\) = 15 \(l\) .

Mà: 18 \(l\) > 15\(l\)  ; 22 \(l\)  > 15 \(l\) ; 15 \(l\) = 15 \(l\).

Vậy có thể rót đầy ba can 10 \(l\); 2 \(l\) và 3 \(l\).

Chọn C.

Giải Bài 4 trang 134 Toán lớp 2 

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Có: 18 thùng nước mắm

Thêm: 4 thùng nước mắm

Có tất cả: … thùng nước mắm?

– Dựa vào tóm tắt để nêu bài toán thích hợp.

– Phân tích, tóm tắt đề bài xem đề bài cho biết gì và hỏi gì.

– Để tìm số thùng nước mắm có tất cả ta lấy số thùng có ban đầu cộng với số thùng có thêm.

Có thể nêu bài toán như sau: Ở nhà kho có 18 thùng nước mắm. Ở cửa hàng có 4 thùng nước mắm. Hỏi có tất cả bao nhiêu thùng nước mắm ở nhà kho và cửa hàng?

Bài giải

Có tất cả số thùng nước mắm là:

18 + 4 = 22 (thùng)

Đáp số: 22 thùng nước mắm.

Advertisements (Quảng cáo)