Trang Chủ Sách bài tập lớp 12 SBT Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Pronunciation – trang 33 Unit 5 SBT Tiếng anh 12 Thí điểm: Read aloud the following sentences twice, paying special attention to the underlined sounds..

CHIA SẺ
Unit 5: Cultural Identity – Bản Sắc Văn Hóa SBT Anh lớp 12. Pronunciation – trang 33 Unit 5 Sách bài tập Tiếng anh 12 Thí điểm. Read aloud the following sentences twice, paying special attention to the underlined sounds..

Read aloud the following sentences twice, paying special attention to the underlined sounds. First, say them slowly, carefully pronouncing each sound; then say them quickly connecting the final and initial sounds of words. What assimilation changes did you notice?

Đọc to những câu sau đây hai lần, đặc biệt chú ý đến những âm thanh được gạch dưới. Đầu tiên, nói từ từ, cẩn thận phát âm từng âm thanh; sau đó nói chúng nhanh chóng kết nối với những âm thanh cuối cùng và bắt đầu của các từ. bạn đã nhận thấy sự đồng hoá thay đổi những gì?

1. Asian cultures are still being studied widely in Western countries.

2. Pass your book to me when you have finished reading it.

3. Could you tell me what makes you so certain?

4. The cheese shop on the corner of the road should be closed by this time.

5. The action plan for getting more sales is still under debate.

6. My father can cook very  wel.

7. I’d like a piece of the sweet cake.

8. My older brother still behaves like a five-year-old boy.

1. n ⟶ ŋ            2. s ⟶ ʃ               3. d ⟶ dʒ; s ⟶ ʃ

4. z ⟶ ʒ            5. n ⟶ m            6. n ⟶ ŋ

7. t ⟶ k             8. d ⟶ b