Bài tập Tiếng Anh 11 - Thí điểm

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Tiếng Anh 11 - Thí điểm
Unit 10. Healthy Lifestyle And Longevity: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Unit 10. Healthy Lifestyle And Longevity: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10. Healthy Lifestyle And Longevity SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) UNIT 10. HEALTHY LIFESTYLE AND LONGEVITY Lối sống lành mạnh và tuổi thọ 1. be attributed to/əˈtrɪbjuːtɪd/...
Unit 9. Cities Of The Future: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Unit 9. Cities Of The Future: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9. Cities Of The Future SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 9. UNIT 9. CITIES OF THE FUTURE Thành phố trong tương...
Unit 8. Our World Heritage Sites: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Unit 8. Our World Heritage Sites: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8. Our World Heritage Sites SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) UNIT 8. OUR WORLD HERITAGE SITES Các di sản thế giới của chúng ta 1. abundant /əˈbʌndənt/(adj):dồi dào,...
Unit 7. Further Education: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Unit 7. Further Education: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7. Further Education SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) UNIT 7. FURTHER EDUCATION  Giáo dục nghề 1. abroad /əˈbrɔːd/ (adv):ở nước ngoài 2. academic /ˌækəˈdemɪk/ (adj):thuộc vể hoặc liên...
Unit 6. Global Warming: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Unit 6. Global Warming: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6. Global Warming SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) UNIT 6. GLOBAL WARMING Sự nóng lên của toàn cầu 1. absorb /əbˈzɔːb/(v): thấm, hút 2. atmosphere /ˈætməsfɪə(r)/(n): khí quyển 3. awareness...
Unit 5. Being Part Of Asean: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Unit 5. Being Part Of Asean: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5. Being Part Of Asean SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) UNIT 5. BEING A PART OF ASEAN Trở thành một phần của Asean 1.assistance /əˈsɪstəns/(n): sự giúp đỡ 2. association...
Unit 4. Caring For Those In Need: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Unit 4. Caring For Those In Need: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4. Caring For Those In Need SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) UNIT 4. CARING FOR THOSE IN NEED Quan tâm đến những người cần sự giúp...
Unit 3. Becoming Independent: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Unit 3. Becoming Independent: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3. Becoming Independent SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 3. UNIT 3. BECOMING INDEPENDENT Sống tự lập 1.confident /ˈkɒnfɪdənt/ (a): tự tin 2....
Unit 2. Relationships: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh lớp 11 Thí điểm
Unit 2. Relationships: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh lớp 11 Thí điểm
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2. Relationships SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 2. UNIT 2. RELATIONSHIPS Các mối quan hệ 1. argument /ˈɑːɡjumənt/(n): tranh cãi 2. be...
Unit 1. The Generation Gap: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Unit 1. The Generation Gap: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1. The Generation Gap SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 1. UNIT 1. THE GENERATION GAP Khoảng cách thế hệ 1. afford...