Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài VII.1, VII.2, VII.3 trang 93 SBT Vật Lý 10: Xác định hệ số căng bề mặt của nước ?

CHIA SẺ
Bài Ôn tập chương VII Sách bài tập Vật lí 10.Giải bài VII.1, VII.2, VII.3 trang 93 Sách bài tập Vật lí 10. Câu VII.1: Một thanh đồng thau hình trụ có tiết diện 25 cm2 bị nung nóng từ nhiệt độ 0°C đến 100°C…

VII.1. Một thanh đồng thau hình trụ có tiết diện 25 cm2 bị nung nóng từ nhiệt độ 0°C đến 100°C. Xác định lực nén tác dụng vào hai đầu thanh này để độ dài của thanh giữ nguyên không đổi. Cho biết đồng thau có hệ số nở dài là 18.10-6 K-1 và suất đàn hồi là 11.1010 Pa.

A. 49,5 kN.       B. 496 kN.        C. 4,95 kN.        D. 0,495 kN.

Chọn đáp án C

VII.2. Một vòng đồng mỏng khối lượng 15 g có đường kính 50 mm được treo vào một lực kế lò xo và mặt dưới của vòng đồng nằm tiếp xúc với mặt nước. Khi vòng đồng vừa bị kéo bứt khỏi mặt nước thì lực kế chỉ 0,17 N. Xác định hệ số căng bề mặt của nước. Lấy g = 9,8 m/s2. Bỏ qua độ dày của vòng đồng.

A. 63,7.10 -3N.                              B. 6,2.10-3N.

C. 73,2.10 -3N.                              D. 62.10-3N.

Chọn đáp án A

VII.3. Một thỏi nhôm khối lượng 8,0 kg ở 20°C. Xác định lượng nhiệt cung cấp làm nóng chảy hoàn toàn thỏi nhôm này. Cho biết nhôm nóng chảy ở 658°C, có nhiệt nóng chảy riêng là 3,9.105J/kg và nhiệt dung riêng là 880 J/kg.K.

A.5900kJ.       B. 7612 kJ.          C.4700kJ.       D.470kJ.

Chọn đáp án B.