Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài VI.1, VI.2, VI.3, VI.4 trang 80 SBT Vật Lý 10: Hệ thức của quá trình làm lạnh khí đẳng tích là gì ?

CHIA SẺ
Bài Ôn tập chương VI Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài VI.1, VI.2, VI.3, VI.4 trang 80 Sách bài tập Vật lí 10. Câu VI.1: Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình nén khí đẳng nhiệt ?…

VI.1. Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình nén khí đẳng nhiệt ?

A. Q + A = 0 với A < 0

B. ΔU = Q + A với ΔU > 0 ; Q < 0 ; A > 0.

C. Q + A = 0 với A > 0.

D. ΔU = A + Q với A > 0 ; Q < 0.

Chọn đáp án C

VI.2. Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình làm lạnh khí đẳng tích ?

A. ΔU = Q với Q > 0.                           B. ΔU = A với A > 0.

C. ΔU = A với A < 0.                            D. ΔU = Q với Q < 0.

Chọn đáp án D

VI.3. Hệ thức ΔU = Q là hệ thức của nguyên lí I NĐLH áp dụng cho quá trình nào sau đây của khí lí tưởng ?

A. Quá trình đẳng nhiệt.                      B. Quá trình đẳng áp.

C. Quá trình đẳng tích.                         D. Cả ba quá trình trên.

Chọn đáp án C

VI. 4. Khí thực hiện công trong quá trình nào sau đây ?

A. Nhiệt lượng mà khí nhận được lớn hơn độ tăng nội năng của khí.

B. Nhiệt lượng mà khí nhận được nhỏ hơn độ tăng nội năng của khí.

C. Nhiệt lượng mà khí nhận được bằng độ tăng nội năng của khí.

D. Nhiệt lượng mà khí nhận được có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn nhưng không thể bằng độ tăng nội năng của khí.

Chọn đáp án A